Kombinované doktorské studium Technologie - Kombinované doktorské studium Technologie hledejte zde!

Kombinované doktorské studium Technologie - Zde naleznete Kombinované doktorské studium Technologie

Technologie

Požadavky na doktorském studijním programu se často týkají student má již získali magisterský titul. Kromě toho musí být předloženy teze nebo disertační práce především skládající se z původního akademického výzkumu. V některých zemích, může dokonce muset být obhajován před panelu tato práce.

Technologie je disciplína, která se mění s časem, a proto je potřeba pro pokročilé znalosti a dovednosti, které vám umožní vyrovnat se s problémy, které s sebou nesou tuto oblast specializace. Toto školení vám také umožní řešit technologické problémy, spíše než se spoléhat na své zkušenosti.

Kombinované doktorské studium Technologie - Veškeré informace o Kombinované doktorském studiu Technologie. Ušetřete čas a kontaktujte školu zde!

Čtěte více

PhD V Biomedicínském A Klinickém Technologie

Czech Technical University in Prague
Campus forma Kombinované 4 let September 2016 Česká republika Praha

FBMI ČVUT otevře doktorské studium ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika. [+]

Kombinované doktorske studium Technologie . FBMI ČVUT otevře doktorské studium ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika. OBLASTI STUDIA Biomedicínská technika Biomedicínská informatika Přírodní vědy Zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva biomedicínské inženýrství Studenti budou přijati na následujících oddělení: Katedra biomedicínské techniky Katedra biomedicínské informatiky Katedra přírodovědných oborů Ústav zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Společná Ústav biomedicínského inženýrství a Fakulty biomedicínského inženýrství 1. lékařské fakulty Všeobecné informace do seznamu kurzů: Všechny kurzy jsou v rozsahu 2 + 0/5 ECTS. Další samostatné studium se očekává, že se všechny kurzy (alespoň v rozsahu od 0 + 2). Všechny kurzy jsou zakončeny zkouškou. Povinné pobočka kurz Pokrok v biomedicínského inženýrství je povinná pro všechny studenty a to jak v prezenční a kombinované formě doktorského studia. Tento kurz se bude konat v letním semestru akademického roku 2007/2008, a v zimním semestru od akademického roku 2008/2009. Kurz bude mít kontaktní formulář v prostorách FBMI v Kladně. Všechny ostatní (nepovinné) kurzy budou mít kontaktní formulář, pokud alespoň 5 studentů registrovat; jinak budou mít formu Řízené samostudium (toto pravidlo se může lišit v některých kurzech na vnějších institucí). Vedle předmětů z následujícího seznamu, studenti se mohou zaregistrovat do všech kurzů, v doktorských studijních studia na těchto fakultách: všechny fakulty ČVUT Univerzita Karlova: 1., 2. a 3. lékařské fakulty Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní Tato volba je platná pouze tehdy, pokud vyučující doporučuje kurz, a neexistuje žádný podobný kurz v nabídce FBMI. Kurzy prošel studenty během své bakalářské / magisterského stupně studia nejsou akceptovány. Kromě toho musí tito studenti během svého doktorského studia zaregistrujte jiné kurzy [-]

PhD V Oboru Elektrotechniky A Informačních Technologií

Czech Technical University in Prague
Campus forma Kombinované 4 let September 2016 Česká republika Praha

Doktorský studijní program (DSP) je nejvyšší dostupné vzdělání, zaměřené na další vzdělávání vynikajících držitelů magisterského studia. [+]

OBLASTI STUDIA Akustika Elektrické stroje, přístroje a pohony Electric Power Engineering elektronika Elektrotechnika a materiály Fyzika plazmatu Informační vědy a informatika Enginering Matematické inženýrství Měření a řízení letového provozu Instrumentation Radioelektronika Control Engineering a robotika Business Management a ekonomika Telekomunikace Elektrotechnika Teorie Umělá inteligence a biokybernetika Informatika a výpočetní technika Základní informace o doktorské studium . Doktorský studijní program (DSP) je nejvyšší dostupné vzdělání, zaměřené na další vzdělávání vynikajících držitelů magisterského studia. Studium v ​​doktorském studijním programu Doktorské studium na ČVUT v Praze, je v souladu se zákonem č.111 / 1998 Sb., V souladu s Studijní a zkušební řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze, Pravidla doktorského studia na ČVUT v Praze, přijímacího řízení a podmínky Studie pro cizince a pokynů jednotlivých fakult a ústavů. Doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky je rozdělen do 16 studijních oborů. Aby byly způsobilé pro přijetí do doktorského studia, musí být žadatelé držiteli magisterského studia (ne bakalářského stupně) ve stejném oboru nebo příbuzném oboru. Vstup do programu je v kompetenci děkana fakulty na základě výsledků výběrového řízení. Zkušenosti ve zvoleném oboru není podmínkou přijetí, a nejsou tam žádné věkové omezení. Studenti posledního ročníku studia mohou také žádat, jejich přijetí je podmíněno promoci. Občané České republiky, cizinci a osoby bez státní příslušnosti, kteří legálně pobývají na území České republiky, mohou studovat v doktorském studijním programu. Žadatelé, kteří jsou přijati do doktorského studia se stal doktorandů poplatku. Cílem doktorského studia je připravit absolventy pro vědeckou práci. Tím, dosažení vyšší kvalifikaci, včetně znalosti cizích jazyků, Ph.D. Absolventi budou výrazně zvýšit své příležitosti kariéry. Ph.D. Program na FEL se provádí prostřednictvím prezenční a kombinované (na částečný úvazek), formy studia. Prezenční studium na FEL ČVUT obvykle trvá 3 roky pro studenty zapsáno před 1. 3. 2007 a 4 roky pro studenty zapsané po 1.3.2007, zatímco kombinovaná forma studia obvykle trvá 5 let s možností přerušení studie. Převod mezi kombinovaného studia a prezenční formy studia, nebo naopak, je možné na základě doporučení ze strany inspektora a písemné prohlášení z doktoranda děkanovi fakulty. Školitel je jmenován děkanem. Nadřízení jsou profesoři, docenti (docenti) nebo význační učenci. Je možné, se souhlasem inspektora a příslušné oborové rady, dokončit studijní program v kratším čase. Doktorandi, kteří studují na ČVUT, jsou po celou dobu jejich studia, klasifikovány jako běžné vysokoškolských studentů, se všemi přidruženými právy a povinnostmi. V obou plný úvazek a kombinovaných forem studia, doktorandi musí předložit své disertační práci do 7 let od zahájení studia. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který označuje čas přidělený ke studiu, odborné a vědecké činnosti s plány pro rozvoj disertační práce, studium na jiných pracovištích (který může být mimo území České republiky), určený minimální výuky povinnosti, termíny zkoušek pro kurzy přijatá, a další povinnosti. Individuální studijní plán je specifikován inspektorem, po doktorand se vyjádřil souhlas / s ním. Plnění složky ročníkové práce (studie blok) individuálního plánu, je ukončeno absolvování předepsaných zkoušek a prezentací a obhajobou specializované studium (písemná zpráva) o současném stavu objektu ve světě. To také obsahuje prezentaci vědecké práce studenta k vědecké komunity. Po úspěšném ukončení studia bloku, který složil zkoušku z angličtiny, je možné požádat o závěrečnou komplexní doktorské zkoušky, ve které by měl student prokázat jeho / její odborné teoretické znalosti, metody vědecké práce, a schopnost získávat nové vědecké poznatky a aplikovat kreativně. Toto vyšetření se provádí zkušební komise pro komplexní doktorské zkoušce (Komise pro státní doktorskou zkouąku). Úspěšné dokončení této zkoušky je předpokladem pro prezentaci a obhajobě disertační práce. Tato práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu; prokáže schopnost doktoranda samostatně vytvořit jeho / její vlastní práci a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce publikované autorem disertační práce nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační práce musí obsahovat původní nové poznatky. Prezentace a obhajoba práce se provádí komise pro obhajobu disertační práce (Komise pro obhajobu dizertační práce), a je otevřený pro veřejnost. Jeden re-předložení je povoleno v případě neúspěšného závěrečné zkoušky nebo neúspěšné prezentace a obhajoby disertační práce. Na řádné ukončení studia v Ph.D. základě Program, stupeň "doktor" (ve zkratce "Ph.D."), se získá z Českého vysokého učení technického v Praze. Doktorské studium může být předčasně ukončen student, na základě písemné žádosti. V případě dlouhodobého zanedbávání povinností, studium může být ukončen rozhodnutím děkana nebo ředitele ústavu. [-]