Doktorát z křesťanské poradenství a duchovního vedení

International University For Graduate Studies - IUGS

Popis programu

Read the Official Description

Doktorát z křesťanské poradenství a duchovního vedení

International University For Graduate Studies - IUGS

FILOZOFIE

Hlavním posláním vzdělávacích programů v křesťanském poradenství a duchovního vedení kurzu je:

 • Chcete-li vytvořit kompetentní, kritické recenzenty a dobře informovaný výzkumníky, profesory a lékaři;
 • Posílit a podpořit komplexní základ pro výuku, výzkum a cvičit křesťanského poradenství a duchovního vedení;
 • Podporovat systémy, které respektují různorodost populací klientů, stejně jako přístupy k výzkumu, výuky a klinické praxi;
 • Pro posun těla odborné literatury v oblasti prostřednictvím podpory výsledků výzkumu a analýz, výzkumu a klinické etiky, výuku a klinickou účinnost, speciálních populacích, praxe založené na důkazech a obavy duševního zdraví;
 • Kázat dokonalost a kritické myšlení v této oblasti.

Výsledky

Student musí prokázat následující před promoci:

 • A. Komplexní znalost křesťanského poradenství či duchovního vedení klinické teorie a praxe prostřednictvím literatury, bibliografie a rozvoji komentovaný osnovu disertační práce nebo projektu;
 1. Důkladná znalost výzkumných metodik přes formulaci křesťanského poradenství nebo duchovní směr výzkumné otázky, a výběr vhodného prostředku sběru a analýzy dat;
 2. <li> Dob&#345;e vyvinut&eacute; schopnosti kritick&eacute;ho my&scaron;len&iacute;, v&#269;etn&#283; t&#283;ch, anal&yacute;zy a synt&eacute;zy, v&#269;etn&#283; p&#345;&iacute;stup&#367; v uv&#283;dom&#283;n&iacute; a v&yacute;hody kvalitativn&iacute;ch a kvantitativn&iacute;ch v&yacute;zkumn&yacute;ch metod;</li> <li> Postgradu&aacute;ln&iacute; &uacute;rovni p&iacute;semn&eacute; a &uacute;stn&iacute; komunika&#269;n&iacute; dovednosti;</li> <li> Snadnost, s diskursu o p&#345;edm&#283;tu p&#345;es obhajob&#283; diserta&#269;n&iacute; pr&aacute;ce nebo &uacute;stn&iacute; zkou&scaron;ky a p&#345;&iacute;padn&#283; na diskus&iacute; u kulat&eacute;ho stolu s vrstevn&iacute;ky a schopnost;</li> <li> Minim&aacute;ln&#283; 85% zvl&aacute;dnut&iacute; zku&scaron;ebn&iacute;ch materi&aacute;l&#367; a schopnost pod&iacute;let se na anal&yacute;ze odborn&yacute;ch &#269;l&aacute;nk&#367; a p&#345;ev&eacute;st tyto &#269;l&aacute;nky do slo&#382;ek klinick&eacute; praxe.</li>

Pro křesťanské poradenství:
 1. Schopnost efektivně využívat více fundovaných psychologických a klinické praxe, jakož i duchovní prostředky pro léčení a růstu;
 2. <li> Schopnost p&#345;ekonat typick&eacute; "nemoci modelu" t&iacute;m, &#382;e z psychologick&eacute;ho hlediska zvukov&eacute; terapie, kter&aacute; rozpozn&aacute;v&aacute; duchovn&iacute; rozm&#283;r klienta;</li> <li> Schopnost integrovat teologie a jin&eacute; v&iacute;&#345;e-tradici znalosti, duchovno, zdroje v&iacute;ry komunit, behavior&aacute;ln&iacute;ch v&#283;d&aacute;ch a syst&eacute;mov&eacute; teorie.</li>

Pro duchovního vedení:
 1. Integrovaný duchovno zakotvena v self-uvědomění a angažovanosti v moderní kultuře, stejně jako s klasickými i současnými zdroji v křesťanské tradici;
 2. <li> Spiritualita gramotnost zakotvena v biblick&yacute;ch, teologick&yacute;ch a psychologick&yacute;ch kompetenc&iacute;; duchovno praxe prost&#345;ednictv&iacute;m osobn&iacute; anga&#382;ovanost kolem duchovn&iacute;ch t&eacute;mat;</li> <li> Odborn&eacute; dovednosti v duchovn&iacute;m sm&#283;ru;</li>

Obsah

 • IUGS nabízí následující tituly v křesťanské poradenství nebo duchovní vedení:
 1. Master of Arts (MA);
 2. <li> Master of Science (MSc);</li> <li> Doktor psychologie (PsyD);</li> <li> Doktor filozofie (PhD).</li>

Projekt MSc a PsyD je orientována směrem k praktické aplikaci ve zvolené oblasti křesťanské poradenství nebo duchovní směr a má tendenci zahrnovat více primární výzkum. MA pr&aacute;ce a PhD disertace maj&iacute; tendenci b&yacute;t teoretick&aacute; a zahrnuje v&iacute;ce sekund&aacute;rn&iacute;ch pak prim&aacute;rn&iacute; v&yacute;zkum ve vybran&eacute; oblasti k&#345;es&#357;ansk&eacute; poradenstv&iacute; &#269;i duchovn&iacute;ho veden&iacute;. portfolio a p&#345;episy studenta jsou zkoum&aacute;ny d&#283;kan po projedn&aacute;n&iacute; se studentem ur&#269;it sv&eacute; c&iacute;le. Maxim&aacute;ln&#283; 27 (pro studenty magistersk&yacute;ch) nebo 66 (pro doktorandy) &uacute;v&#283;r&#367; pokro&#269;il&eacute; st&aacute;n&iacute; bude schv&aacute;len po tomto procesu. Dom&eacute;ny obsa&#382;en&eacute; v t&#283;chto &uacute;v&#283;r&#367; jako posoudila a schv&aacute;lila d&#283;kan fakulty k&#345;es&#357;ansk&eacute; poradenstv&iacute; nebo duchovn&iacute; veden&iacute;, kter&eacute; mohou b&yacute;t p&#345;ijaty pro pokro&#269;il&eacute; spl&eacute;t&aacute;n&iacute; zahrnuj&iacute;, ale nejsou omezeny na, n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;:<ol><li> Pro k&#345;es&#357;ansk&eacute; poradenstv&iacute;:</li></ol><ul><li> Teorie osobnosti a rozvoje osobnosti;</li> <li> Mezilidsk&eacute; vztahy;</li> <li> Man&#382;elstv&iacute; a rodina dynamika;</li> <li> Skupinov&aacute; dynamika;</li> <li> Osobnost a kultura;</li> <li> psychopatologie;</li> <li> Psychologie n&aacute;bo&#382;ensk&eacute; zku&scaron;enosti;</li> <li> Teorie poradenstv&iacute; a psychoterapie;</li> <li> Posouzen&iacute; a statistiky osobnosti;</li> <li> Teorie o past&yacute;&#345;sk&eacute;ho &uacute;&#345;adu, v&#269;etn&#283; historie a teorie pastorace;</li> <li> Metody v&yacute;zkumu;</li> <li> Orientace v pom&aacute;haj&iacute;c&iacute;ch profes&iacute;ch a etika;</li>

Pro duchovního vedení:

 • Základy křesťanské spirituality;
<li> Biblick&eacute; z&aacute;klady, Christian Origins, Literatura starov&#283;k&eacute;ho Izraele;</li> <li> Teologick&eacute; z&aacute;klady / Christian Doctrine;</li> <li> Psychologick&eacute; z&aacute;klady / lidsk&eacute; osobnosti a psychick&eacute;ho v&yacute;voje;</li> <li> &Uacute;vod do duchovnost Praxis;</li> <li> Pokro&#269;il&eacute; Duchovn&iacute; Doprovod Praxis;</li> <li> Duchovn&iacute; doprovod Praktikum;</li> <li> Etika pastora&#269;n&iacute; poradenstv&iacute; a duchovn&iacute;ho veden&iacute;;</li> <li> Osobn&iacute; duchovn&iacute;ho veden&iacute;;</li> <li> Duchovn&iacute; Cesty ve sv&#283;tov&yacute;ch n&aacute;bo&#382;enstv&iacute;ch;</li> <li> K&#345;es&#357;ansk&aacute; mor&aacute;ln&iacute; teologie a etika;</li> <li> Spiritualita pole Project.</li>

Jen stupně "C" nebo lépe budou přijímány v převodu pro akademické postavení. Navíc celkový průměr studenta pro přenos kreditů musí být "B", nebo lépe.

Po&#382;adavky na ukon&#269;en&iacute; studia: <ol><li> MA a MSc: 45 po maturit&#283; &uacute;v&#283;ry, v&#269;etn&#283; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch:</li></ol><ul><li> Celkem 27 post-bakal&aacute;&#345;sk&eacute;ho &uacute;v&#283;r&#367; v p&#345;echodu z jin&yacute;ch instituc&iacute; &#269;i po&#345;&iacute;zena vzd&aacute;lenost-u&#269;en&iacute; prost&#345;ednictv&iacute;m IUGS;</li> <li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; distan&#269;n&iacute;ho-learningov&eacute;ho kurzu pro v&yacute;zkum a designu (3 kredity);</li> <li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; dokon&#269;en&iacute; Graduate semin&aacute;&#345; (3 kredity);</li> <li> Pr&aacute;ce a &uacute;stn&iacute; obhajoba, nebo projekt a &uacute;stn&iacute; zkou&scaron;ka (12) &uacute;v&#283;ry;</li>

PsyD: 93 po maturitě úvěry, včetně následujících:

 • Celkem 66 post-bakalářského úvěrů v přechodu z jiných akreditovaných institucí nebo pořízena vzdálenost-učení prostřednictvím IUGS;
<li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; vzd&aacute;lenost-learningov&eacute; kurzy pro v&yacute;zkum a designu I a II (6 kredit&#367;);</li> <li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; 8-denn&iacute; postgradu&aacute;ln&iacute; semin&aacute;&#345; na 10-ti denn&iacute; rezidenci (3 kredity);</li> <li> Projekt a &uacute;stn&iacute; zkou&scaron;ka (18 kredit&#367;);</li>

PhD: 93 po maturitě úvěry, včetně následujících:

 • Celkem 66 post-bakalářského úvěrů v přenosu (vydělané před nebo po přijetí), nebo pořízena distančního studia prostřednictvím IUGS;
<li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; vzd&aacute;lenost-learningov&eacute; kurzy pro v&yacute;zkum a designu I a II (6 kredit&#367;);</li> <li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; 8-denn&iacute; postgradu&aacute;ln&iacute; semin&aacute;&#345; na 10-ti denn&iacute; rezidenci (3 kredity);</li> <li> Diserta&#269;n&iacute; pr&aacute;ce a &uacute;stn&iacute; obhajoba (18 kredit&#367;).</li>

Sekvence

 • Pokročilé stojící studijní kredity může být užíván před nebo po imatrikulaci studenta na IUGS. studentů magisterských musí dokončit jejich 27 kreditů pokročilé stojí a doktorandi svých 66 pokročilé stojící úvěry před zahájením výzkumu a designu I.
 • Pro doktorandy, výzkum musím být dokončena, schválena a podal ještě před zahájením práce na výzkumu II.
 • Výzkum a design I (a pro doktorandy Research and Design II), musí být dokončeny, schváleny a podané před prvním návrhu magisterského projektu, práce, disertační práce projekt nebo je podáno.
 • Graduate seminář může být dokončen kdykoli v průběhu zápisu studenta na IUGS, ale musí být úspěšně dokončen před dokončením studia.

Instruktážní strategie budou zahrnovat, ale nikoliv se omezovat na následující:

 • Účelově četby textů a akademickými časopiseckých článků; - Seminář přezkoumání těchto zadaných hodnot; - Interaktivní přednášky; - malé skupinové diskuse, kde budou studenti hodnoceny na úrovni jejich účasti; - Používání elektronických médií (Questia online knihovna poskytovaný univerzitou a dalšími zdroji vybraných studentů, rádce a Dean); - Prohlídky (kumulativních a komplexní vyšetření, aby zajistily předmět matné
This school offers programs in:
 • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Ún. 2019
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
Kombinované
Information
Deadline
Locations
Dominika - Portsmouth, Saint John Parish
Datum začátku : Ún. 2019, Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Ún. 2019, Sept. 2019
Dominika - Portsmouth, Saint John Parish
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu