FILOZOFIE

Hlavním posláním vzdělávacích programů v křesťanském poradenství a duchovního vedení kurzu je:

 • Chcete-li vytvořit kompetentní, kritické recenzenty a dobře informovaný výzkumníky, profesory a lékaři;
 • Posílit a podpořit komplexní základ pro výuku, výzkum a cvičit křesťanského poradenství a duchovního vedení;
 • Podporovat systémy, které respektují různorodost populací klientů, stejně jako přístupy k výzkumu, výuky a klinické praxi;
 • Pro posun těla odborné literatury v oblasti prostřednictvím podpory výsledků výzkumu a analýz, výzkumu a klinické etiky, výuku a klinickou účinnost, speciálních populacích, praxe založené na důkazech a obavy duševního zdraví;
 • Kázat dokonalost a kritické myšlení v této oblasti.

Výsledky

Student musí prokázat následující před promoci:

 • A. Komplexní znalost křesťanského poradenství či duchovního vedení klinické teorie a praxe prostřednictvím literatury, bibliografie a rozvoji komentovaný osnovu disertační práce nebo projektu;
 1. Důkladná znalost výzkumných metodik přes formulaci křesťanského poradenství nebo duchovní směr výzkumné otázky, a výběr vhodného prostředku sběru a analýzy dat;
 2. <li>   Dob&#345;e vyvinut&eacute; schopnosti kritick&eacute;ho my&scaron;len&iacute;, v&#269;etn&#283; t&#283;ch, anal&yacute;zy a synt&eacute;zy, v&#269;etn&#283; p&#345;&iacute;stup&#367; v uv&#283;dom&#283;n&iacute; a v&yacute;hody kvalitativn&iacute;ch a kvantitativn&iacute;ch v&yacute;zkumn&yacute;ch metod;</li>
  <li> Postgradu&aacute;ln&iacute; &uacute;rovni p&iacute;semn&eacute; a &uacute;stn&iacute; komunika&#269;n&iacute; dovednosti;</li>
  <li>   Snadnost, s diskursu o p&#345;edm&#283;tu p&#345;es obhajob&#283; diserta&#269;n&iacute; pr&aacute;ce nebo &uacute;stn&iacute; zkou&scaron;ky a p&#345;&iacute;padn&#283; na diskus&iacute; u kulat&eacute;ho stolu s vrstevn&iacute;ky a schopnost;</li> 
  <li>   Minim&aacute;ln&#283; 85% zvl&aacute;dnut&iacute; zku&scaron;ebn&iacute;ch materi&aacute;l&#367; a schopnost pod&iacute;let se na anal&yacute;ze odborn&yacute;ch &#269;l&aacute;nk&#367; a p&#345;ev&eacute;st tyto &#269;l&aacute;nky do slo&#382;ek klinick&eacute; praxe.</li>
  

Pro křesťanské poradenství:
 1. Schopnost efektivně využívat více fundovaných psychologických a klinické praxe, jakož i duchovní prostředky pro léčení a růstu;
 2. <li>   Schopnost p&#345;ekonat typick&eacute; "nemoci modelu" t&iacute;m, &#382;e z psychologick&eacute;ho hlediska zvukov&eacute; terapie, kter&aacute; rozpozn&aacute;v&aacute; duchovn&iacute; rozm&#283;r klienta;</li>
  <li>   Schopnost integrovat teologie a jin&eacute; v&iacute;&#345;e-tradici znalosti, duchovno, zdroje v&iacute;ry komunit, behavior&aacute;ln&iacute;ch v&#283;d&aacute;ch a syst&eacute;mov&eacute; teorie.</li>   
  

Pro duchovního vedení:
 1. Integrovaný duchovno zakotvena v self-uvědomění a angažovanosti v moderní kultuře, stejně jako s klasickými i současnými zdroji v křesťanské tradici;
 2. <li>   Spiritualita gramotnost zakotvena v biblick&yacute;ch, teologick&yacute;ch a psychologick&yacute;ch kompetenc&iacute;; duchovno praxe prost&#345;ednictv&iacute;m osobn&iacute; anga&#382;ovanost kolem duchovn&iacute;ch t&eacute;mat;</li>
  <li>   Odborn&eacute; dovednosti v duchovn&iacute;m sm&#283;ru;</li>
  

Obsah

 • IUGS nabízí následující tituly v křesťanské poradenství nebo duchovní vedení:
 1. Master of Arts (MA);
 2. <li>  Master of Science (MSc);</li>
  <li>  Doktor psychologie (PsyD);</li>
  <li>  Doktor filozofie (PhD).</li>
  

Projekt MSc a PsyD je orientována směrem k praktické aplikaci ve zvolené oblasti křesťanské poradenství nebo duchovní směr a má tendenci zahrnovat více primární výzkum.
MA pr&aacute;ce a PhD disertace maj&iacute; tendenci b&yacute;t teoretick&aacute; a zahrnuje v&iacute;ce sekund&aacute;rn&iacute;ch pak prim&aacute;rn&iacute; v&yacute;zkum ve vybran&eacute; oblasti k&#345;es&#357;ansk&eacute; poradenstv&iacute; &#269;i duchovn&iacute;ho veden&iacute;.
portfolio a p&#345;episy studenta jsou zkoum&aacute;ny d&#283;kan po projedn&aacute;n&iacute; se studentem ur&#269;it sv&eacute; c&iacute;le. Maxim&aacute;ln&#283; 27 (pro studenty magistersk&yacute;ch) nebo 66 (pro doktorandy) &uacute;v&#283;r&#367; pokro&#269;il&eacute; st&aacute;n&iacute; bude schv&aacute;len po tomto procesu.
Dom&eacute;ny obsa&#382;en&eacute; v t&#283;chto &uacute;v&#283;r&#367; jako posoudila a schv&aacute;lila d&#283;kan fakulty k&#345;es&#357;ansk&eacute; poradenstv&iacute; nebo duchovn&iacute; veden&iacute;, kter&eacute; mohou b&yacute;t p&#345;ijaty pro pokro&#269;il&eacute; spl&eacute;t&aacute;n&iacute; zahrnuj&iacute;, ale nejsou omezeny na, n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;:<ol><li> Pro k&#345;es&#357;ansk&eacute; poradenstv&iacute;:</li></ol><ul><li> Teorie osobnosti a rozvoje osobnosti;</li>
<li> Mezilidsk&eacute; vztahy;</li>
<li> Man&#382;elstv&iacute; a rodina dynamika;</li>
<li> Skupinov&aacute; dynamika;</li>
<li> Osobnost a kultura;</li>
<li> psychopatologie;</li>
<li>  Psychologie n&aacute;bo&#382;ensk&eacute; zku&scaron;enosti;</li>
<li> Teorie poradenstv&iacute; a psychoterapie;</li>
<li> Posouzen&iacute; a statistiky osobnosti;</li>
<li>  Teorie o past&yacute;&#345;sk&eacute;ho &uacute;&#345;adu, v&#269;etn&#283; historie a teorie pastorace;</li>
<li> Metody v&yacute;zkumu;</li>
<li>  Orientace v pom&aacute;haj&iacute;c&iacute;ch profes&iacute;ch a etika;</li>

Pro duchovního vedení:

 • Základy křesťanské spirituality;
<li>  Biblick&eacute; z&aacute;klady, Christian Origins, Literatura starov&#283;k&eacute;ho Izraele;</li>
<li> Teologick&eacute; z&aacute;klady / Christian Doctrine;</li>
<li> Psychologick&eacute; z&aacute;klady / lidsk&eacute; osobnosti a psychick&eacute;ho v&yacute;voje;</li>
<li>  &Uacute;vod do duchovnost Praxis;</li>
<li>  Pokro&#269;il&eacute; Duchovn&iacute; Doprovod Praxis;</li>
<li>  Duchovn&iacute; doprovod Praktikum;</li>
<li>  Etika pastora&#269;n&iacute; poradenstv&iacute; a duchovn&iacute;ho veden&iacute;;</li>
<li>  Osobn&iacute; duchovn&iacute;ho veden&iacute;;</li>
<li> Duchovn&iacute; Cesty ve sv&#283;tov&yacute;ch n&aacute;bo&#382;enstv&iacute;ch;</li>
<li> K&#345;es&#357;ansk&aacute; mor&aacute;ln&iacute; teologie a etika;</li>
<li> Spiritualita pole Project.</li>

Jen stupně "C" nebo lépe budou přijímány v převodu pro akademické postavení. Navíc celkový průměr studenta pro přenos kreditů musí být "B", nebo lépe.

Po&#382;adavky na ukon&#269;en&iacute; studia: <ol><li>  MA a MSc: 45 po maturit&#283; &uacute;v&#283;ry, v&#269;etn&#283; n&aacute;sleduj&iacute;c&iacute;ch:</li></ol><ul><li>  Celkem 27 post-bakal&aacute;&#345;sk&eacute;ho &uacute;v&#283;r&#367; v p&#345;echodu z jin&yacute;ch instituc&iacute; &#269;i po&#345;&iacute;zena vzd&aacute;lenost-u&#269;en&iacute; prost&#345;ednictv&iacute;m IUGS;</li>
<li>  &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; distan&#269;n&iacute;ho-learningov&eacute;ho kurzu pro v&yacute;zkum a designu (3 kredity);</li>          
<li>  &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; dokon&#269;en&iacute; Graduate semin&aacute;&#345; (3 kredity);</li>
<li>  Pr&aacute;ce a &uacute;stn&iacute; obhajoba, nebo projekt a &uacute;stn&iacute; zkou&scaron;ka (12) &uacute;v&#283;ry;</li> 

PsyD: 93 po maturitě úvěry, včetně následujících:

 • Celkem 66 post-bakalářského úvěrů v přechodu z jiných akreditovaných institucí nebo pořízena vzdálenost-učení prostřednictvím IUGS;
<li>  &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; vzd&aacute;lenost-learningov&eacute; kurzy pro v&yacute;zkum a designu I a II (6 kredit&#367;);</li>
<li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; 8-denn&iacute; postgradu&aacute;ln&iacute; semin&aacute;&#345; na 10-ti denn&iacute; rezidenci (3 kredity);</li>
<li>  Projekt a &uacute;stn&iacute; zkou&scaron;ka (18 kredit&#367;);</li>

PhD: 93 po maturitě úvěry, včetně následujících:

 • Celkem 66 post-bakalářského úvěrů v přenosu (vydělané před nebo po přijetí), nebo pořízena distančního studia prostřednictvím IUGS;
<li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; vzd&aacute;lenost-learningov&eacute; kurzy pro v&yacute;zkum a designu I a II (6 kredit&#367;);</li>
<li> &Uacute;sp&#283;&scaron;n&eacute; absolvov&aacute;n&iacute; 8-denn&iacute; postgradu&aacute;ln&iacute; semin&aacute;&#345; na 10-ti denn&iacute; rezidenci (3 kredity);</li>
<li> Diserta&#269;n&iacute; pr&aacute;ce a &uacute;stn&iacute; obhajoba (18 kredit&#367;).</li>

Sekvence

 • Pokročilé stojící studijní kredity může být užíván před nebo po imatrikulaci studenta na IUGS. studentů magisterských musí dokončit jejich 27 kreditů pokročilé stojí a doktorandi svých 66 pokročilé stojící úvěry před zahájením výzkumu a designu I.
 • Pro doktorandy, výzkum musím být dokončena, schválena a podal ještě před zahájením práce na výzkumu II.
 • Výzkum a design I (a pro doktorandy Research and Design II), musí být dokončeny, schváleny a podané před prvním návrhu magisterského projektu, práce, disertační práce projekt nebo je podáno.
 • Graduate seminář může být dokončen kdykoli v průběhu zápisu studenta na IUGS, ale musí být úspěšně dokončen před dokončením studia.

Instruktážní strategie budou zahrnovat, ale nikoliv se omezovat na následující:

 • Účelově četby textů a akademickými časopiseckých článků; - Seminář přezkoumání těchto zadaných hodnot; - Interaktivní přednášky; - malé skupinové diskuse, kde budou studenti hodnoceny na úrovni jejich účasti; - Používání elektronických médií (Questia online knihovna poskytovaný univerzitou a dalšími zdroji vybraných studentů, rádce a Dean); - Prohlídky (kumulativních a komplexní vyšetření, aby zajistily předmět matné
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 8 více kurzů z International University For Graduate Studies - IUGS »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2019
Úno 2020
Duration
Kontaktuj školu
Kombinované
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019, Úno 2020
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019, Úno 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date