comm

Představení

Program PhD ve vlastním kapitálu a inovací v oblasti vzdělávání To je podporováno na univerzitách v A Coruña, Cantabria, Oviedo, Santiago de Compostela a Vigo (Koordinační University). Je zaměřen na vzdělávání učitelů a pedagogického výzkumu z hlediska kapitálu a inovací.

Proč studovat na míru

Tento program si klade za cíl reagovat na potřebu v dnešní společnosti se zaměřit na vzdělávání z hlediska kapitálu a inovací, která by odůvodnila svůj zájem a potřebu na následujícím důkazu:

 • Nutnost kontinuity a poskytovat metody výzkumu ke studiu vyplývající z nové organizaci univerzitního systému výchovy specializaci, a to konkrétně:
  • Studie učitelství a základního vzdělávání, který po nedávné reformy jsou povoláni k přístupu a mají návaznost na studium druhého a třetího cyklu;
  • Studie učitel výcviku povinného sekundárního vzdělávání, odborná příprava a výuka jazyků,
  • másteres jiný existující vzdělávací zkušenosti v zúčastněných univerzitách.
 <li> Realizace nutnost podporovat v&yacute;zkum, kter&yacute; &#345;e&scaron;&iacute; probl&eacute;my soci&aacute;ln&iacute; a vzd&#283;lanostn&iacute;ch nerovnost&iacute; v na&scaron;&iacute; spole&#269;nosti a p&#345;ij&iacute;m&aacute;n&iacute; nov&yacute;ch forem v d&#367;sledku spole&#269;ensk&yacute;ch p&#345;em&#283;n zem&#283; a &uacute;&#269;inky globalizovan&eacute; ekonomiky a st&aacute;le rozt&#345;&iacute;&scaron;t&#283;nou spole&#269;nost , Tvorba vy&scaron;et&#345;ovatel&#367; p&#345;ipraven&yacute;ch odhalit, analyzovat, zkoumat a prosazov&aacute;n&iacute; inovativn&iacute;ch vzd&#283;l&aacute;vac&iacute;ch proces&#367; zav&aacute;zaly k rovnosti, soci&aacute;ln&iacute; spravedlnosti a za&#269;len&#283;n&iacute; je v&yacute;zvou velk&eacute; slo&#382;itosti, kter&aacute; je j&aacute;drem tohoto programu. Ve stejn&eacute;m tr&eacute;ninku se p&#345;edpokl&aacute;d&aacute; vzd&#283;l&aacute;vac&iacute; v&yacute;zkumn&iacute;ci jako d&#367;le&#382;it&yacute; n&aacute;stroj k prosazov&aacute;n&iacute; spravedliv&#283;j&scaron;&iacute;ch vzd&#283;l&aacute;vac&iacute;ch syst&eacute;m&#367; a nezastupitelnou &uacute;lohu pedagogick&eacute;ho v&yacute;zkumu rozhoduj&iacute;c&iacute; pro vzd&#283;l&aacute;vac&iacute; a spole&#269;ensk&eacute; transformace je uzn&aacute;v&aacute;na. Proto je velmi d&#367;le&#382;it&eacute; uk&aacute;zat, &#382;e program meziuniverzitn&iacute; PhD ve vlastn&iacute;m a inovace ve vzd&#283;l&aacute;v&aacute;n&iacute; si klade za c&iacute;l roz&scaron;&iacute;&#345;it hranice pedagogick&yacute;ch poznatk&#367; s c&iacute;lem zv&yacute;&scaron;it vlastn&iacute; kapit&aacute;l jako v&yacute;zvu, ze kter&eacute;ho bylo dosa&#382;eno zlep&scaron;en&iacute; a kvality ve vzd&#283;l&aacute;v&aacute;n&iacute;, tak&#382;e dvoj&#269;len akciemi inovace je charakteristick&yacute;m znakem tohoto programu, kter&yacute; bude definovat konkr&eacute;tn&iacute; zp&#367;sob ch&aacute;p&aacute;n&iacute; pedagogick&yacute; v&yacute;zkum sd&iacute;len&yacute; z&uacute;&#269;astn&#283;n&yacute;ch vysok&yacute;ch &scaron;kol.</li> 
<li> V&yacute;zkum vzd&#283;l&aacute;v&aacute;n&iacute; je tak&eacute; kl&iacute;&#269;ov&yacute;m prvkem spole&#269;nosti zalo&#382;en&eacute; na znalostech.</li> 

K dosažení tohoto cíle je nutné podstatně zvýšit počet lidí, kteří mají zvláštní dovednosti rozvíjet relevantní a procesy zaměřené na zlepšení vzdělávání šetření.

Tento doktorský program vám pomůže zvýšit přítomnost ve vzdělávacích a společenských institucí, které mají větší počet lidí s pedagogického výzkumu kompetencí.

Výzkum, který si klade za cíl rozšířit hranice vzdělání, znalostem zavázala k předávání znalostí, který je schopen otevřít nové cesty a alternativní způsoby myšlení a re-pojímat vzdělání, stejně jako transformace a zlepšení.

Co se naučíte

Program má dva základní směry výzkumu, ve kterém několik sublinie liší:

Procesy zařazení a vyřazení socioeducational

 • Rovnost a začlenění pro zlepšování školy
 • Přenechání a školní neúspěch
 • osnov materiály a vlastní kapitál
 • Přístup pohlaví v procesech vyloučení a začlenění
 • Mnohojazyčnost: inkluze a rovnost jazyků
 • Spravedlivost, sociální změny a udržitelný rozvoj
 • Péče, děti a mládež
 • Skupiny nebo ohrožených sociálním vyloučením
 • Interkulturní vzdělávání

Inovace pro vzdělávací kapitálu

 • Vyučování-learning pro spravedlnost
 • mediální gramotnost a digitálními technologiemi pro spravedlnost
 • Rozvoj pedagogických dovedností na vlastní kapitál
 • Poradenství a vedení as podporou kvality a rovném přístupu ve vzdělávání
 • Inovace osnov materiálů
 • inovativní vzdělávací politiky a sociální spravedlnost
 • Historická budova inkluzivní a inovativní kultura školy

výzkumné linky

Jedná se o linie výzkumu tohoto doktorského studijního programu:

 • Inovace pro vzdělávací Equity
 • Procesy zařazení a vyřazení socioeducational

Specifické školení doplňky

By měl doktorand postrádá kompletní předchozí výcvik požadovaný program, bude vstup do programu je podmíněno překonání zvláštní vzdělávací doplňky, které mohou být předměty nebo moduly a magisterské studium. Ins přiřadit ke stejnému doktoranda nesmí přesáhnout 15 ECTS kreditů a může být provedeno před nebo současně zápis do akademického dohledu v podobě programu.

V případě souběžných studentů výkonu se musí zaregistrovat na těchto doplňků v době zápisu do programu akademického dohledu, které je třeba překonat v maximální lhůtě tří po sobě jdoucích semestrech. Pokud tak neučiní, budou studenti v rámci programu vyjmout.

doplňky

 • Statistická analýza dat v pedagogického výzkumu
 • postparadigmática interpretační výzkum v oblasti vzdělávání: etnografie sociální mapování
 • Pedagogický výzkum z kvantitativního hlediska
 • Historicko-vzdělávací průzkum
 • Akční výzkum a vzdělávací inovace
 • orientace výzkum
 • Vzdělávací metodiky výzkumu: případové studie
 • Metodologie výzkumu v dramatické, dějin a společnosti
 • Metodiky pro hodnocení kvality ve školách
 • Kontroverze a obrazy vzdělávání v multikulturní společnosti.
 • Vzdělávání sdělovacích prostředků v MultiScreen společnosti
 • Informační technologie a komunikace (ICT) ve vzdělávání: co, kdo a jak se začlení do škol a tříd. Pracovní projekty.
 • Integrace vzdělávacího integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Dalšího vzdělávání v informačních společnostech
 • Vzdělávání a politik rovnosti
 • Politika, kultura, vzdělávání a mimoškolních práva v demokratických společnostech
 • Odborné poradenství v souvislosti s celoživotním učení
 • Hodnotící výzkumné programy a vzdělávací služby
 • Metodologie výzkumu v oblasti divadelního umění
 • tělesná výchova, zdraví a kvality života
 • Zábava a sport: vyhlídky na socio-vzdělávací akci během dětství
 • matematika vzdělávání a sociální a kulturní složky učiva
 • Postoje při učení matematiky
 • Učení problémy v oblasti přírodních věd
 • Výukové strategie v oblasti vědy a ekologické výchovy
 • Genesis a vývoji vzdělávacího systému v Galicii v současné době
 • sociálními problémy. juvenilní justice a vzdělávání
 • Obec a vzdělávací akce
 • Vzdělávací reformy a inovace: mezi vzdělávací politikou a školní praxi
 • Akce pro výzkum a inovace
 • Nástroje pro hodnocení programů a služeb
 • zpracování informací v oblasti řízení a vyhodnocování institucí
 • začlenění a pedagogická psychologie praxe
 • metodologie výzkum orientované inovace
 • Musí vyhodnocení posouzení a programů
 • Projekty a výzkumné zprávy
 • Výzkumu a inovací ve výuce jazyků a zahraniční literatury
 • Kvantitativní výzkum orientované inovace
 • inovace orientované na kvalitativní výzkum
 • kvalitativní metodologie
 • kvantitativní metodologie
 • Metody a techniky na získávání informací o aplikované psychologie

Training Aktivity programu

Jsou plánovány v osnovách doktorského programu celou řadu společných aktivit zaměřených na zajištění koordinace mezi vysokými školami a vztah mezi studenty a učiteli potřebných pro inter-univerzitní program: stejnými činnostmi, které jsou rotačně a sekvenovat v různých univerzitách a vysokých škol přes zůstává v rámci tohoto programu a jiných vysokých škol, s nimiž bude dohod sjednaných s cílem usnadnit návštěvy studentů.

Ve své struktuře a organizaci se aktivity také zvážit výzkumný program 2 řádky tak, že studenti mohou jít výběru (pomáhal jeho ředitelů a lektorů) tyto činnosti školení, které odpovídají linii jeho práce výzkum registr.

Pokud jde o sekvenování osnov, 48 hodin konkrétních aktivit, které je třeba vzít každému studentovi, jsou rozloženy do tříletého programu pro studenty na plný úvazek a po dobu pěti let pro studenty v čase částečná, takže vzdělávací projekt studentů různých typů zhmotňuje takto:

 • Poradenské dny. Povinné první rok: 4 hodiny
 • Program setkání s výzkumníky. 5 se koná ročně, na dobu 4 hodin každou schůzi. 2 se musí zúčastnit každý rok, což představuje 6 setkání během tří let a celkem 24 hodin školení na jednoho studenta. Part-time studentů navštěvuje v závislosti na jejich dostupnosti a tematické zaměření, se stejným počtem schůzek v průběhu 5 let před ním.
 • Monografické semináře. Nejméně jeden rok. Požadovaný 3, na dobu 4 hodin, 12 hodin představují žáka. Full-time studenti budou dělat ve třech letech programu, zatímco na částečný úvazek studentů má 5 let, 3 semináře docházky.
 • Setká s mladými výzkumníky. Held 1. srpna hodin ročně. 1 povinni účastnit se v průběhu tří let na plný úvazek studentů a totéž, ale více než 5 let, je-li na částečný úvazek studentů. Celkem: 8 hodin.

Kromě těchto činností v oblasti vzdělávání, na konci prvního pololetí prvního ročníku (začíná po ukončení zápisu) všichni studenti musí připravit a bránit jejich práce projektu.

Na konci prvního a druhého ročníku budou mít všichni studenti předložit roční výzkumný záměr, a po třetím roce obhajobou disertační práce. Tyto termíny, jak je uvedeno v prodloužení 2 roky na částečný úvazek studentů, kteří pod vedením ředitelů a lektorů, budou navrhnout tréninkové trasy, která by měla vyvrcholit obhajobě diplomové práce o pět let začalo doktorský období.

odborné a akademické výstupy

Učitelé na různých úrovních vzdělávacího systému a výzkumnými pracovníky v oblasti vzdělávání.

Doporučená profil

Budou mít přednostní přístup k doktorskému žadatelům, kteří mají před pregraduální přípravy a postgraduální kariéru v oblasti vzdělávání, priorita těchto kandidátů podle přepisu.

CAPD může připustit kandidáty, jejichž předchozí vzdělání vzdělání nebo master není jaderných zbraní Education za předpokladu, že Komise je toho názoru, že jejich kariéra výcvik a / nebo předchozí pracovní zkušenost je v souladu s programem. Tito kandidáti budou stejným způsobem upřednostněny studijní výsledky.

Každá univerzita bude přijímání své kvóty kandidátů, a pokud je stanovena kvóta nevztahuje, mohou být bez přidělení sedadla přiřazen ke kandidátům z jiných univerzit.

Mají přednost, kteří dokončili následující magisterské tituly (v závorce uvedeno, zda oni by měli školení doplňky):

 1. Magistr v oblasti inovací, vedení a vzdělávací hodnocení ze strany University of A Coruña (Ne).
 2. Magisterský titul v oboru Učitelství pro ESO, maturity, odborného vzdělávání a jazykové výuce na univerzitách v A Coruña, Cantabria, Oviedo, Santiago de Compostela a Vigo (SI).
 3. Magisterský titul v oblasti výzkumu a inovací v kontextu vzdělávání na univerzitě v Kantábrii (no)
 4. Magistr v intervence a sociálně-pedagogického výzkumu na University of Oviedo (no)
 5. Master ve vzdělávání, rovnost žen a mužů a na univerzitě v Santiagu de Compostela (no)
 6. Procesy mistr ve vzdělávání z University of Santiago de Compostela (no)
 7. Master ve výzkumu v oblasti vzdělávání, kulturní rozmanitosti a komunitního rozvoje na University of Santiago de Compostela (no)
 8. Magisterský titul v oboru vzdělávacích aktivit v přírodě University of Santiago de Compostela (no)
 9. Magistr v poruchami učení a kognitivních procesů na University of Vigo (no)
 10. Master in psicosocioeducativa výzkumu s dospívajícími z University of Vigo (no)
 11. Master ve specifických potřeb vzdělávací podporu z University of Vigo (si)
 12. Magisterský titul v oboru multidisciplinární intervence v rozmanitosti ve vzdělávacím kontextu University of Vigo (si)
Program se vyučuje na:
španělština

Zobraz 27 více kurzů z Universidade da Coruña »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
3 - 5 let
Kombinované
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date