PhD v aplikované etiky

Faculty of Humanities, Charles University

Popis programu

Read the Official Description

PhD v aplikované etiky

Faculty of Humanities, Charles University

studium Aplikovaná etika je o systematické vzdělávání v kritické reflexi o vlastních postojů a jiní, jako uznání skryté předpoklady a předsudky a přehlédl etické otázky. Dá se říci, jinými slovy, že to je o prohloubení porozumění přístup - a v tomto případě se jedná o oblast humanitních věd v širším smyslu. Cílem těchto studií je tedy snaha vytvořit prostor pro systematickou vědeckou práci, která se zaměřuje na etický rozměr různých oborů a profesí. V průběhu studií adepti muset řídit také metody vědecké práce a její profesionální prezentaci.

Studijní plán pro PhD. studenty zahrnuje:

 • tzv srovnávací zkoušky: jedna-termín kurz zakončen zkouškou v oblastech, které kandidát nestudovali, ale které jsou nezbytné pro doktorské studium;
 • povinnou součástí: dva dvousemestrální kurzy ukončené zkouškou;
 • nepovinná část: výběr ze šesti jedno termínovaných kurzů ukončených zkouškou;
 • PhD semináře;
 • další povinnosti: článek v publikacích peer-review, 2 stanovisky, 2 přednášky, semináře pro studenty, účast na dvou konferencích.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Přijímací zkouška zahrnuje: Kandidát musí obhájit výzkumný projekt, který musí reflektovat teoretické a metodologické znalosti v oblasti aplikované etiky (max 10 bodů)..

Podmínky pro přijetí

Podmínky přijetí:

 1. Pro vstup do přijímacího řízení, vyplněnou žádost o doktorské studium musí být předloženy do dubna, 30. 2017 nejpozději, včetně následujících příloh:
 • Stručný profesní životopis;
<li> N&aacute;vrh diserta&#269;n&iacute; projektu. Projekt diserta&#269;n&iacute; pr&aacute;ce (v rozsahu cca 4 stran) by m&#283;l obsahovat teoretick&aacute; v&yacute;chodiska, p&#345;ehled dosavadn&iacute;ch v&yacute;zkum&#367; v t&eacute;to oblasti, jeho / jej&iacute; vlastn&iacute; v&yacute;zkumn&eacute; ot&aacute;zky, navrhovan&aacute; metodologie a v&yacute;zkumn&eacute; techniky, seznam literatury, pl&aacute;n jeho realizace, a zd&#367;vodn&#283;n&iacute; jej&iacute;ho v&yacute;znamu pro historick&eacute; sociologie. Projekt mus&iacute; obsahovat n&aacute;vrh &scaron;kolitele (jm&eacute;no), vybran&yacute;ch ze seznamu lektor&#367; schv&aacute;len&yacute;ch Radou programu;</li> 
<li> P&#345;ehled ned&aacute;vno vydan&yacute;ch publikac&iacute; a dal&scaron;&iacute;ch v&#283;deck&yacute;ch aktivit &#382;adatele (&uacute;&#269;ast na konferenc&iacute;ch, &uacute;&#269;ast na v&yacute;zkumn&yacute;ch projektech, atd.)</li>
<li> V&scaron;ichni &#382;adatel&eacute; mus&iacute; dolo&#382;it doklad o ukon&#269;en&iacute; vysoko&scaron;kolsk&eacute;ho studia v magistersk&eacute;m studijn&iacute;m programu (&#382;adatel&eacute;, kte&#345;&iacute; &uacute;pln&yacute; magistersk&eacute;m studijn&iacute;m programu po uplynut&iacute; lh&#367;ty pro pod&aacute;n&iacute; &#382;&aacute;dost&iacute; mus&iacute; b&yacute;t prok&aacute;z&aacute;no t&iacute;m, &#382;e z&aacute;&#345;&iacute;, 30. 2017).</li>

 1. Absolvování magisterského studijního programu.

 2. Obhajoba projektu práce žadatele (předložen jako součást žádosti o studie).

 3. Chcete-li získat minimální součet bodů určených děkanem.

Informace o výkonu absolventů

Během postgraduálních studií, budou studenti využívat své zkušenosti, znalosti získané v předchozím studiu, a to vše, co prohlubovat zejména v oblasti filozofie, kulturní antropologie, hermeneutických etiky a jiných společenských věd. V oblasti aplikované etiky, že to bude v první řadě o dilemata, spojených s rozvojem technických a společenských příležitostech, například v oblasti vědy, medicíny, ekonomiky, vlády nebo média. Rostoucí vědecké, technické a administrativní možnosti přicházejí přirozeně do konfliktu s požadavky na ochranu člověka a jeho / jejího soukromí a důstojnosti.

Absolventi doktorského studijního programu najdou uplatnění v celé řadě oblastí, včetně:

 • vytváření, uplatňování a výklad minimálních závazných norem chování, takzvaný "etický kodex";
 • řešení etických otázek ve vědecké a odborné pracovní činnosti (např etických komisí);
 • výuka aplikované etiky, jako je sociální, zdravotní a lékařské prohlídky v různých oborech na odborných školách nebo na univerzitách;
 • v oblasti výzkumu.
This school offers programs in:
 • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
3 let
Kombinované
Denní studium
Price
Cena
2,000 EUR
ročně.
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Prague 5, Prague
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Prague 5, Prague
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu