PhD v kinantropologii

Všeobecné informace

Popis programu

Studijní program je realizován v rámci kinantropologické oblasti vědy. Kinantropologie je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá složitými účinky záměrné a spontánní fyzické aktivity na rozvoj lidské osobnosti v bio-psycho-sociálním kontextu a podmínkách tělesné výchovy a sportu, fyzioterapie, tělesné výchovy ke zdraví včetně jejich efektivního řízení.

Cílem doktorských studií v kinantropologii je vědecká příprava odborníků, aby se zajistila jejich schopnost jak ve vztahu k nezávislému výzkumu, tak i vědeckým a pedagogickým činnostem a praktickým aplikacím získaných znalostí a dovedností v souladu s potřebami praxe. Je to interdisciplinární studijní program, který vyžaduje variabilitu přístupu k řešení úloh, který odráží celé tematické šíření této vědecké disciplíny. Při studiu je zdůrazněn systémový přístup s důrazem na specifičnost kinantropologie, a to jak z hlediska metodologie, tak z hlediska obsahu. Doktorská studia v kinantropologickém programu jsou velmi individualizovaná, založená na typu projektu dizertační práce a také v oblasti bakalářského studia. Přípravný program je vybrán tak, aby rozvíjel teoretickou a metodologickou připravenost studenta ve vztahu k jeho disertační specializaci s cílem systematické vědecké činnosti ve zvoleném výzkumném problému.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a zkoumá způsobilost studenta pro vědeckou práci v oboru.

Výbor hodnotí:

 1. Kvalita dizertačního projektu - projekt musí mít následující strukturu:
  úvod, literární výzkum, cíl / cíle práce a na základě typu a tematického zaměření projektu i stanovení hypotéz a metodologie.
  Maximální počet bodů pro celou položku - 20 bodů.
 2. Vztah tématu k výzkumnému zaměření pracoviště a zejména ke zkušenostem potenciálního poradce a jeho výzkumných projektů - musí existovat jednoznačná soudržnost navrhovaného tématu a výzkumného zaměření pracoviště a poradce trenéra kandidát se týká konkrétního tématu nebo přímo přímo specifického postavení aktuálního nebo nadcházejícího výzkumného projektu, kontakt s potenciálním poradcem předem a konzultovat s ním plánovaný dizertační projekt, projekt se přímo opírá o předchozí výzkumné aktivity na pracovišti).
  Informace o poradcích naleznete na adrese https://is.cuni.cz/studium/eng/skolitel/index.php?do=skolitele
  Maximální počet bodů pro celou položku - 20 bodů.
 3. Předcházející odborné činnosti v oblasti biomechaniky - zhodnoceny jsou předchozí aktivity související s projektem, nejlépe publikační činnost - časopis dopadu - 10 bodů, SCOPUS - 8 bodů, ERIH - 6 bodů, recenzovaný časopis a aktivní prezentace na studentské vědecké konferenci nebo jinou vědeckou konferenci - 4 body.
  Úplný počet bodů obdrží uchazeč, pokud je prvním autorem; pokud je druhým spoluautorem, obdrží 75%, pokud je třetím spoluautorem, obdrží 50% za příslušnou položku a pokud je čtvrtý nebo více spoluautor obdrží 25%.
  Maximální počet bodů pro celou položku - 10 bodů.
 4. Kvalita prezentace projektu a odpověď na otázky členů výboru.
  Maximální počet bodů pro celou položku - 10 bodů.

Každý člen výboru hodnotí bod 1 bodovým hodnocením v rozmezí 0-20, odstavcem 2 v rozsahu 0-20 bodů, odstavcem 3 v rozmezí 0-10 bodů, odstavcem 4 v rozsahu 0 - 10 bodů. Maximální počet bodů od jednoho hodnotitele je tedy 60. Aritmetický průměr se počítá z bodů přidělených jednotlivými členy výboru. Zaokrouhlování bude provedeno na nejbližší celé číslo - pro hodnoty 0,0-0,49 dolů a pro hodnoty 0,50-0,99 nahoru. Pořadí kandidátů bude určeno podle konečného výsledku. Minimální prah přijetí je 30 bodů.


Podmínky přijetí

Přijímání k doktorskému studiu je podmíněno úspěšným absolvováním magisterského studijního programu.

Způsob ověření:


Doporučená literatura, ukázkové otázky

Literatura doporučuje individuální potenciální poradce. Vychází z očekávaného zaměření disertační práce a z oblasti kinantropologie, v níž bude práce vykonávána. Doporučená literatura je publikována na profilech jednotlivých poradců na adrese https://is.cuni.cz/studium/eng/skolitel/index.php?do=skolitele.


Profil absolventa

Doktorand doktorského studia má hluboké a komplexní znalosti a je dobře známý v širokém spektru vědeckých principů. Je obeznámen s výzkumnými metodami, je schopen poskytovat individuální vědeckou práci s akademickou a profesionální integritou při dodržování etických konvencí výzkumné práce. Je schopen kritické analýzy současných vědeckých poznatků. Absolventi jsou schopni komunikovat o problematice jak své specializace, tak širokého spektra sociálních vazeb, zejména v oblasti uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Jeho doktorská práce, založená na původním výzkumu, významně přispěla ke zvýšení vědeckých poznatků v kinantropologii. Části dizertační práce byly také přečteny nebo publikovány na národní nebo mezinárodní úrovni.


Kariérní vyhlídky

Absolventi doktorských studií kinantropologie jako interdisciplinární oblasti mohou nalézt své uplatnění především v oblasti vědy a výzkumu, vzdělávání a sportu, na fyzioterapeutických pracovištích av akreditovaných laboratořích. Další důležitou oblastí aplikace je oblast státní správy a podnikatelské sféry.

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Faculty of Physical Education and Sport is one of the seventeen faculties based on the venerable Charles University.

Faculty of Physical Education and Sport is one of the seventeen faculties based on the venerable Charles University. Méně