Read the Official Description

V současné době vědeckou přípravu v programu sociální práce je nabízen pouze na dvou vysokých školách v České republice: na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Studijní program je zaměřen na přípravu absolventů, kteří jsou schopni vědeckého bádání v sociální práci. Cílem studie je rozvíjet znalosti doktorandů míry, že je vysoce odborně specializovaných a zároveň využitelné v různých kontextech teoretického zkoumání stejně jako v aplikovaném výzkumu.

Profil absolventa a příležitosti kariéry:

absolventka

 • Má rozsáhlé znalosti o otázkách, které spadají do působnosti oboru, který se opírá o ovládnutí nejnovější odborné literatury jak v domácím i mezinárodním kontextu;
 • má znalosti o vědecké metodologie a základních principů používaných ve vědách o člověku a společnosti, nebo případně může být znalost výzkumných přístupů, strategií, metod a technik ve výzkumu společenských věd;
 • Má znalosti z teorie a metody, které mohou být použity v oblasti sociální práce.

znalosti absolventa je interdisciplinární charakter - a obsahuje poznatky z oblasti sociální práce teoriemi a metodami a dále sociologie a sociální politiky.

Podmínky pro přijetí:

 • Žadatel dokončil magisterské univerzitní program studií v oblasti sociální péče; případně může být i jiný obor je přípustná, pokud žadatel dokáže ospravedlnit jeho / její volbu praxí v oboru;
 • Žadatel podal jeho / její přihlášky ke studiu ve stanovené lhůtě a zaplatil správní poplatek za účast v přijímacím řízení (Lhůta pro podání žádosti je 30 června 2016);
 • Spolu s žádostí, žadatel poskytl všechny potřebné povinných příloh ve stanovené lhůtě (termín pro předložení příloh Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity (FFS OU) je 30.června 2016) Požadovaný přílohy jsou:

A. Projekt disertační práce strukturované požadovaným způsobem a obsahuje:

 • Předběžný název disertační práce,
 • Stručný popis teoretických východisek,
 • Popis hlavní výzkumné otázky či otázek, cílů výzkumu,
 • úvaha o možných přístupech k výzkumu, výzkumné metody a výzkumného obyvatelstva i na organizaci výzkumu,
 • přehled základní literatury, která bude poskytovat výchozí body pro disertační práce s důrazem na cizojazyčné literatury,
 • Téma disertační práce se musí shodovat s hlavní výzkumné zaměření FSS OU, nebo jako případ může být u Evropského výzkumného institutu sociální práce na University of Ostrava (ERIS) a se nyní probíhajících výzkumných projektů FSS OU v rámci tematický rámec "sociální práce v rozmezí privatizace a veřejné odpovědnosti".

Přednost bude dána projekt zaměřený na:

 • Důsledky modernizace pro společnost a sociální péče;
 • Pouzdro nízkopříjmových skupin - intervence sociální práce a opatření sociální politiky;
 • sociální aspekty nemocí a zdravotních postižení;
 • Vývoj konceptu sociální práce v historickém kontextu.

B. Strukturovaný životopis s údaji o předchozím studiu a odborné praxe C. ověřenou kopii dokladu potvrzujícího úspěšné a řádné ukončení magisterského studia studijních

Program taught in:
Angličtina

See 3 more programs offered by University of Ostrava »

This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
4 let
Kombinované
Denní studium
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019