PhD sektor ekonomie a ekonomika podniků

Všeobecné informace

Přečtěte si více o tomto programu na stránkách školy

Popis programu

Forma studia: na plný úvazek nebo na vzdálenost

Délka studia: 4 roky (8 semestrů)

Přijímací zkouška: je vedena komisí jmenovanou vědeckou radou příslušného studijního programu a přidělenou děkanem fakulty. Přijímací zkouška sestává z vědecké diskuse, ústního pohovoru ověřujícího znalost angličtiny a druhého cizího jazyka globálního použití a přepisu záznamů z předchozích vysokoškolských studií.

Profil absolventa

Předpokládá se, že absolvent ovládá teoretické základy studijního oboru, základní metody vědecké práce v oboru a základní formy trvalého sběru celosvětových znalostí v oblasti studia celoživotního učení. Absolventi by měli být schopni navrhnout popisné a normativní ekonomické modely ekonomických procesů na makroekonomické a mikroekonomické úrovni a shromáždit příslušné dokumenty potřebné pro jejich formalizaci. Dále je předpokládána schopnost zobecnění vědeckých poznatků do podoby ekonomických zákonů spolu s jejich aplikací při výkladu konkrétních ekonomických úkolů na podporu udržitelného rozvoje. Absolventi by měli být schopni samostatně pracovat na řešení vážných ekonomických problémů, včetně ochrany životního prostředí na odvětvové a podnikové úrovni v agrárním sektoru jako nedílnou součást národního hospodářství. Absolventi by měli řídit alternativní přístupy k řešení ekonomických problémů na podnikové i firemní úrovni a být schopni podporovat interdisciplinární syntézu podporující optimalizaci ekonomických akcí a procesů směřujících k udržitelnému rozvoji.

Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je vědecké vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti ekonomických procesů na podnikové a sektorové úrovni, vybavených účelnými mezioborovými znalostmi. Absolventi navrhovaného studijního programu si pravděpodobně najdou uplatnění ve vědeckých a výzkumných institucích, univerzitách, vládních institucích a institucích EU, v mezinárodních organizacích, v národních a nadnárodních podnicích a ve společnostech, v podnicích zaměřených na služby a poradenství nebo v bankovním a finančním sektoru. Interdisciplinární povaha studia rovněž umožní komplexní integraci a vysoký stupeň adaptability absolventů na měnící se podmínky na trhu práce.

106063_Sloup-030.jpg

Struktura studijního programu

Délka studia je čtyři roky, což poskytuje dostatek času na výzkum studentů a zpracování kvalitních doktorských prací. Velký důraz na studijní zátěž studijního programu Sektorová ekonomie a ekonomika podniků je kladen na výzkumnou práci studentů. Tento důraz se promítá také do počtu a struktury základních povinných zkoušek. Kromě zkoušek z angličtiny a druhého cizího jazyka, Ph.D. student musí složit zkoušku vztahující se k hlavnímu předmětu fakulty a hlavnímu předmětu oboru a zkoušku z předmětů souvisejících s tématem disertační práce a jejím zpracováním. Kromě těchto základních studijních oborů poskytuje fakulta řadu dalších předmětů, aby zajistila očekávanou úroveň znalostí absolventa. Tato struktura umožňuje, aby se studenti soustředili hlavně na svůj výzkum vedoucí k vysoce kvalitní doktorské práci.

Součástí učebních osnov je i povinný metodický seminář. Jeho posláním je vybavit studenty potřebnými znalostmi o metodách a technikách vědecké práce. Cílem semináře je zvýšit kvalitu doktorských prací.

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

The Czech University of Life Sciences is a public university (according to Act No. 111/1998 Coll. on universities). Currently, there are 27 public universities and 2 state universities in the Czech Re ... Čtěte více

The Czech University of Life Sciences is a public university (according to Act No. 111/1998 Coll. on universities). Currently, there are 27 public universities and 2 state universities in the Czech Republic. Méně