PhD v řízení společnosti a ekonomii

Všeobecné informace

Popis programu

Vedení společnosti a ekonomika

Fakulta: FBM Zkratka: DSP-CME / DSP-CME-KS

Acad. rok: 2020/2021

Typ studijního programu: Doktorský

Kód studijního programu: P0413D050007

Titul udělen: Ph.D.

Vyučovací jazyk: anglicky

Akreditace: 28.5.2019 - 28.5.2029

Forma studia Denní studium / Kombinované studium

Standardní délka studie

4 roky

Vedoucí programu

Studijní cíle

Cílem doktorského programu Řízení a ekonomika společnosti je vzdělávat odborníky s vysokou kvalifikací pro výzkum v oblasti řízení společností, pro výuku a výzkum na vysokých školách a pro práci v mezinárodních organizacích, domácích i globálních společnostech.
Důraz je kladen na získání hlubokých a systematických znalostí a porozumění teoriím a zvládnutí moderních metod a postupů aplikovatelných na ekonomii jako na poli vědy, dále na přijetí pokročilých metod pro výzkum v ekonomii, řízení společnosti a na rozvoj odborných znalostí v ekonometrii.
Studenti se soustřeďují na vlastní výzkum, hledají řešení výzkumných problémů se zaměřením na komplexnost a teoretická východiska nalezených řešení. Nedílnou součástí činnosti studentů je publikování výsledků výzkumu, jejich interpretace a následná prezentace v různých podobách (prezentace na výzkumných fórech, na vědeckých konferencích, psaní článků, koncipování a prezentace výzkumných projektů atd.), Ale především psaní a obhájení disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent oboru Podnikové hospodářství a ekonomika získal vysoce specializované, systematické znalosti teorií, konceptů a metod v oblasti podnikového managementu a ekonomiky, které patří mezi nejlepší v mezinárodním měřítku, a tím také zvyšují odborné znalosti a dovednosti v oblasti strojírenství. jako hluboké a systematické znalosti a porozumění pokročilým matematickým a statistickým metodám kvantitativní a kvalitativní analýzy dat, včetně hlubokých a systematických znalostí metod a postupů vědecké práce.
Absolventi najdou zaměstnání vysoce kvalifikovaných odborníků ve výzkumných organizacích jako vedoucí výzkumných a vývojových týmů a mohou také vyučovat a provádět výzkum na univerzitách, v mezinárodních organizacích, v domácích i globálních společnostech.

Kritéria plnění

Studijní požadavky na studenty programu Podnikový management a ekonomika naleznete v jednotlivých studijních programech.
Klíčovým požadovaným předmětem je Metodika vědecké a výzkumné práce v ekonomii a managementu, která je nabízena ve spolupráci s Akademií věd ČR. Hlavním cílem programu je naučit studenty, jak provádět výzkum, zlepšit jejich znalosti a praktické dovednosti potřebné pro vědeckou práci, a také je naučit, jak napsat dobrou disertační práci.
První ročník zahrnuje také kurz Ekonomie III, jehož cílem je zlepšit využívání analytických nástrojů potřebných v mikroekonomii, zejména pokud jde o analýzu dodavatelské části tržního mechanismu se zvláštním důrazem na matematické modely, seznámení studentů s alternativními přístupy k poptávce a formování nabídky. V makroekonomické části bude kladen důraz na teorii exogenního a endogenního ekonomického růstu a na teorii státní politiky, zlepšující schopnosti studentů aplikovat získané znalosti v kontextu řízení společnosti. Druhý ročník zahrnuje požadovaný kurz akademického psaní pro rozvoj komunikačních dovedností studentů potřebných k popisu jejich výzkumu a obecných akademických žánrů a zlepšení jejich stylistických dovedností typických pro akademické spisy.
Ve druhém roce jsou studenti povinni vybrat si jeden z níže uvedených kurzů, aby si rozšířili své odborné znalosti a dovednosti potřebné pro psaní kvalitní disertační práce.
• Teorie řízení;
• Udržitelnost a oběhová ekonomika;
• správa informací;
• Marketingová teorie;
• Teorie řízení podniku;
• Teorie a praxe finančního řízení;
• Metody ekonomického řízení podniků;
Požadované předměty a jeden volitelný předmět jsou pak ukončeny zkouškou.
Protože individuální vzdělávací program musí zahrnovat výzkumné činnosti založené na zaměření disertační práce, počínaje prvním rokem, jsou vyžadovány následující výsledky výzkumu (výsledky výzkumu I-IV):
• V prvním ročníku musí mít student alespoň jednu publikaci (příspěvek na sborník z domácích / mezinárodních konferencí nebo příspěvek publikovaný v recenzovaném časopise), který odpovídá zaměření disertační práce, má strukturu výzkumného článku se spoluautorstvím nejméně 80%. Za splnění této podmínky student získá od svého školitele kredit.
• Také ve druhém roce je vyžadována alespoň jedna publikace (referát v časopise typu Jimp nebo JSC nebo příspěvek na konferenci obžalovaného) s spoluautorstvím nejméně 80%. Za splnění této podmínky student získá od svého školitele kredit.
• Ve třetím roce je vyžadována alespoň jedna publikace (výzkumná práce v časopise typu Jimp nebo JSC) odpovídající tématu disertační práce se spoluautorstvím alespoň 80%. Za splnění této podmínky student získá od svého školitele kredit.
• Ve čtvrtém roce se také očekává, že student doktorského studia uveřejní v časopise typu Jimp alespoň jeden výzkumný příspěvek související s tématem disertační práce napsaným samotným doktorandem, nebo několik příspěvků s spoluautorstvím celkem 100%. Za splnění této podmínky student získá od svého školitele kredit.
Požadované výstupy výzkumu, jak jsou definovány výše, silně podporují prvek internacionalizace, protože splnění publikačních požadavků (zejména ve třetím a čtvrtém roce) je možné pouze tehdy, jsou-li publikované příspěvky psány v angličtině.
Vzhledem k silnému důrazu doktorského studia na výzkum, jehož výsledky se odrážejí v disertační práci, je vyžadována také prezentace disertačního výzkumného zaměření, která pomůže posoudit stanovení cíle disertační práce, postup prací na vybraném tématu, očekávaný výzkum přínos disertační práce a metodologie výzkumu. Za splnění tohoto požadavku student získá kredit od svého školitele.
Za účelem zlepšení kvality disertačních prací musí studenti doktorského studia na katedře vykonávat „malou obhajobu disertační práce“. Tato obhajoba by měla pomoci posoudit vědecký přínos disertační práce, metodologii výzkumu a plnění hlavních a dílčích cílů disertační práce. Student získá kredit za úspěšnou prezentaci od svého vedoucího.
Nedílnou součástí každého individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat Zahraniční stáž - studijní pobyt ve třetím nebo čtvrtém ročníku v zahraničí na vysoké škole nebo výzkumné organizaci, jejíž výzkumné zaměření je stejné nebo se vztahuje k jedné z dizertačních prací. Pobyt by měl přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematické oblasti, pomoci mu navázat mezinárodní kontakty, rozšířit jeho zkušenosti a poskytnout mu příležitosti k užšímu zapojení do vědecké komunity zabývající se problémy vztahující se k zaměření disertační práce. Délka pobytu je jeden semestr. Za absolvovaný pobyt student získá kredit od svého vedoucího.
U studentů kombinovaného studia může mít pobyt v zahraničí podobu pobytového pobytu ve společnosti nebo instituci, která se zabývá problémy souvisejícími s tématem disertační práce.
Za absolvovaný pobyt student získá kredit od svého vedoucího.
Důležitou součástí bude individuální studijní plán pro doktoranda na plný úvazek, který bude zahrnovat výuku potřebnou pro zlepšení prezentačních dovedností. Tato vyučovací praxe v prvních čtyřech semestrech zpravidla zahrnuje v průměru 4 hodiny týdně. U studentů v kombinovaném studiu je tato praxe nahrazena jejich publikační činností alespoň jednou publikací (referát v časopise typu Jimp nebo příspěvek na sborník konference D se spoluautorstvím 100% nebo více publikací s spoluautorství v celkové výši 100%. Za splnění tohoto požadavku obdrží student od svého školitele kredit.
Doktorandi kombinovaného studia nemusejí být pravidelně přítomni na dohlížejícím pracovišti, musí se však podle pokynů školitele účastnit nabízených kurzů, konzultací a dalších akcí souvisejících s jednotlivými studijními plány.

Vytvoření studijního plánu

Doktorský program Management a ekonomika společnosti je nabízen na základě individuálních učebních osnov stanovených školiteli ve spolupráci se studenty. Individuální kurikulum zahrnuje čtyři akademické roky, které studentovi poskytují odborné znalosti a dovednosti potřebné pro provádění výzkumu. Návrh každého individuálního studijního plánu musí být projednán a schválen doktorskou komisí. Při koncipování doktorského studia se klade důraz na:
• studijní plán / studium;
• nezávislé vědecké a výzkumné činnosti související s tématem disertační práce;
• internacionalizace podporovaná pobytem v zahraničí;
• učitelská praxe;
Klíčovou součástí individuálního kurikula je rozdělení studia a absolvování požadovaných teoretických a volitelných předmětů. První ročník zahrnuje dva povinné kurzy:
• Metodologie vědecko-výzkumné práce v ekonomii a managementu (prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA)
• Ekonomie III (doc. Ing. Et Ing. Stanislav Škapa, odpovědný doktorand a učitel 60%, doc. Ing. Zinecker Marek, Ph.D., učitel 40%,)
Ve druhém ročníku se vyučuje jeden povinný předmět:
• Akademické psaní (doc. PhDr. Milena Krhutova, Ph.D.)
Dále si studenti mohou vybrat jeden povinný volitelný předmět, který zvyšuje odbornost a dovednosti potřebné pro psaní dobré disertační práce. Toto jsou níže uvedené kurzy:
• Teorie managementu (doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA);
• Udržitelnost a oběhová ekonomika (prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.);
• Informační management (doc. Ing. Miloš Koch, CSc.);
• Marketingová teorie (doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA, odpovědná osoba a učitel 50%, doc. Ing. Vít Chlebovský, učitel 50%);
• Teorie řízení podniku (doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.);
• Teorie a praxe finančního řízení (prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.);
• Metody ekonomického řízení podniků (doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.);
Každý povinný teoretický nebo volitelný předmět je zakončen zkouškou.
Vzhledem k tomu, že individuální vzdělávací program musí zahrnovat výzkumné činnosti založené na zaměření disertační práce, jsou od prvního roku nutné výsledky výzkumu.
Vzhledem k silnému důrazu doktorského studia na výzkum, jehož výsledky se projevují v disertační práci, je vyžadována také prezentace disertačního výzkumného plánu, který pomůže posoudit stanovení cíle disertační práce, postup prací na vybraném tématu, očekávaný výzkum přínos disertační práce a metodologie výzkumu.
Za účelem zlepšení kvality disertačních prací musí studenti doktorského studia na katedře vykonávat „malou obhajobu disertační práce“. Tato obhajoba by měla pomoci posoudit vědecký přínos disertační práce, metodologii výzkumu a plnění hlavních a dílčích cílů disertační práce.
Nedílnou součástí každého individuálního studijního plánu je povinnost absolvovat Zahraniční stáž - studijní pobyt ve třetím nebo čtvrtém ročníku v zahraničí na vysoké škole nebo výzkumné organizaci, jejíž výzkumné zaměření je stejné nebo se vztahuje k jedné z dizertačních prací. Pobyt by měl přispět k rozvoji odborných znalostí a dovedností studenta v dané problematické oblasti, pomoci mu navázat mezinárodní kontakty, rozšířit jeho zkušenosti a poskytnout mu příležitosti k užšímu zapojení do vědecké komunity zabývající se problémy souvisejícími na téma disertační práce. Délka pobytu je jeden semestr.
V kombinovaném studijním režimu může mít pobyt formu pracovního pobytu ve společnosti nebo instituci, kde student pracuje na problémech souvisejících s disertačním zaměřením. Studenti pobývající v zahraničí musí také prokázat své jazykové znalosti. Za absolvovaný pobyt student získá kredit od svého vedoucího.
Důležitou součástí bude individuální studijní plán pro doktoranda na plný úvazek, který bude zahrnovat výuku potřebnou pro zlepšení prezentačních dovedností. Tato praxe zpravidla zahrnuje v prvních čtyřech semestrech v průměru 4 hodiny týdně. U studentů v kombinovaném studiu je tato praxe nahrazena jejich publikační činností.
Dále, individuální kurikulum zahrnuje další, neméně důležité, činnosti zlepšující studentský výzkumný profil. Jedná se zejména o žádosti o granty (např. Juniorské projekty jako součást specifického výzkumu), účast na domácích a mezinárodních konferencích.
Struktura a obsah studijních plánů doktorandů jsou součástí informačního systému VUT Apollo.

Jakým typům studijních programů mohl předcházet

Doktorský program Management a ekonomika společnosti je určen pro absolventy ekonomických magisterských programů.

Vydaná témata doktorského studijního programu

 1. Alternativní teorie společnosti jako prostředek řízení společnosti

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu alternativních teorií společnosti a jejich použití v řízení společnosti a na návrh modelů a teorií vyplývajících z těchto alternativních teorií, vysvětlí přístupy rozhodování top managementu v reálném životní prostředí.

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.

 2. Obchodní modely udržitelná inovace

  Mnoho autorů definuje inovace obchodních modelů z hlediska udržitelnosti, ale klíčovým aspektem všech odborných názorů je to, že obchodní model je chápán tak, že přesahuje entitu společnosti, jejích zákazníků a akcionářů a také zahrnuje zachycení hodnoty pro klíčové zúčastněné strany. . Cílem je navrhnout metodiku pro udržitelné inovace obchodního modelu prostřednictvím prototypu vhodného modelu pro udržitelné inovace na vybraných trzích.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 3. Digitální transformace obchodních modelů

  Chování podniků na cílových trzích stále více ovlivňuje vývoj digitálních trendů a trhů. Práce by měla zmapovat nejnovější teoretické znalosti v této oblasti a zmapovat význam a bariéry podnikového řízení za účelem rozvoje možných přístupů k tzv. Digitální transformaci obchodních modelů.

  Školitel: Šimberová Iveta, doc. PhDr., Ph.D.

 4. Marketing v éře digitální transformace

  Výzkum se zaměřil na změny marketingových konceptů souvisejících s trendy digitalizace v podnikání. Primární zaměření na produkční podniky na B2B i B2C trzích. Výzkum se zaměřil na koncepty využívající produktové přizpůsobení.

  Školitel: Chlebovský Vít, doc. Ing., Ph.D.

 5. Optimální řízení jednoho dynamického ekonomického modelu se zpožděním

  Aplikace nové globální metody konstrukce mezních úloh pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic se zpožděnými argumenty na vybraném ekonomickém dynamickém modelu, analýza chování modelu v závislosti na změnách vstupních dat, optimalizace řízení

  Školitel: Půža Bedřich, doc. RNDr., CSc.

 6. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování

  Výzkum se zaměří na analýzu současného stavu aplikace kvantitativního přístupu v řízení společnosti a na návrh modelů, které se používají jako nástroj pro podporu manažerského rozhodování.

  Školitel: Doskočil Radek, doc. Ing., Ph.D., MSc

 7. Politická ekonomika dezintegrace: Hodnocení ekonomických důsledků z hlediska malého a středního podnikání

  Cílem tohoto výzkumu je identifikovat klíčové faktory, které mohou být kritické při zvažování současných tendencí rozpadu z pohledu malých a středních podniků v České republice.

  Školitel: Zinecker Marek, doc. Ing., Ph.D.

 8. Využití metod měkkého výpočtu jako podpora pro procesy rozhodování v řízení podniku

  Využití měkkých počítačových metod a jejich aplikací jako podpora rozhodovacích procesů v podnikových kontrolách ke zvýšení kvality a rychlosti rozhodování.

  Školitel: Dostál Petr, prof. Ing., CSc.

 9. Nástroje a metody oceňování přirozených monopolů

  Téma se zaměřuje na nástroje kritické analýzy, a zejména monopolistické cenové strategie. oligopolní firmy působící v sektorech, které jsou přirozenými nebo vysokými překážkami vstupu.

  Školitel: Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.

Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and re ... Čtěte více

Brno University of Technology (BUT) is the largest technical/engineering university in the Czech Republic (21 000 students, 8 faculties, 3 university institutes) and one of the leading teaching and research universities in central Europe. Méně