V současné době existuje shoda, že prostě komplexní pochopení přirozeného systému planety nestačí. Je třeba pochopit složité interakce mezi socioekonomickým systémem a životně důležitými planetárními systémy, které poskytují společnosti ekosystém a přírodní služby. Doktorský program Sociální ekologie přispívá k rozvoji environmentálních přístupů charakteristických v jejich interdisciplinárním charakteru. Cílem programu je rozvoj znalostí, který by měl přispět k vytvoření teoretického základu ze strategie, která by umožnila udržitelnost ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje, zejména z hlediska životního prostředí.

Pro program byly definovány následující vědecké pokyny:

 • Sociálně-ekonomický metabolismus.
 • Přírodní služby.
 • Vztahy mezi zdravím a životním prostředím.
 • Aplikace sociologických a ekonomických přístupů zaměřených na řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje.
 • Výzkumná témata využívající environmentální ekonomiku.
 • Sociálně naléhavé otázky veřejné politiky udržitelného rozvoje.
 • Právní aspekty vztahů k životnímu prostředí.
 • Environmentálně inspirované témata z pohledu filozofie, antropologie a historie.
 • Ukazatele vztahu mezi prostředím a lidskými činnostmi.
 • Vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Studenti mohou přijít s vlastními nápady pro témata pro Ph.D. práce nebo mohou používat témata poskytovaná školiteli. Seznam nabízených témat pro doktorské práce je k dispozici na naší webové stránce (https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/en/teaching/env-studies-doktor-program). Cílem Ph.D. Sociální ekologie má zajistit, stejně jako ve výše zmíněných oblastech, koncept udržitelného rozvoje s podporou vědecky vedeného výzkumu. Důležitým aspektem programu je interdisciplinární charakter uvedených oblastí výzkumu a synergie mezi nimi. I když to není hlavní cíl kurzu, doufáme, že výsledky výzkumu budou důležitým zdrojem vědecky platných informací pro objektivní, relevantní a kvalifikované rozhodování o environmentálních aspektech, ekonomickém a sociálním vývoji České republiky.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Přijímací zkouška zahrnuje:

 • Diskuse k navrhovanému tématu práce. Projekt by měl být vypracován společně s učitelem a obsahovat návrh učitele (jméno) vybraného ze seznamu pedagogů schválených programovou radou (disertační projekt - maximálně 12 bodů).
 • Zkouška znalostí nezbytných základů přírodních věd potřebných pro studium životního prostředí a zkoumání znalostí v sociálních vědách včetně ekonomiky (max. 4 body).
 • Zkouška na znalosti anglického jazyka (maximálně 4 body).


Při přijímací zkoušce uchazeči předloží své návrhy na doktorské školení se zaměřením zejména na a) současný stav poznatků, b) formulaci výzkumných otázek nebo hypotéz, c) metody výzkumu, d) výzkumný harmonogram , e) možnosti zveřejnění. Návrh lze dále vylepšit / zpracovat ve srovnání s verzí obsaženou v předložené přihlášce, nejlépe ve spolupráci s budoucím nadřízeným, který potvrdí svůj souhlas s výcvikem žadatele podpisem dokumentu k dispozici ke stažení zde www.czp. cuni.cz (Výuka - Studium - Environmentální studia Doktorský program - přijímací řízení).


Pro zadání přijímacího řízení musí být vyplněná žádost o doktorské studium zahrnuta v následujících přílohách:

 • Stručná odborná biografie.
 • Návrh Ph.D. téma práce (popis tématu práce, cíle, metody, seznam nejdůležitějších zdrojů, časový plán výzkumu a vysvětlení vztahu projektu k tématům výzkumu v oblasti životního prostředí). Předpokládá se, že student předem diskutuje o tématu disertace se svým nadřízeným, aby téma odpovídalo výzkumnému programu vzdělávací instituce.
 • Jiné dokumenty hodné pozornosti (např. Přehled dosavadních publikací žadatele, doklad o vědecké praxi doma i v zahraničí, doklad o pověřeních anglického jazyka atd.).


Podmínky přijetí

Přijímání k doktorskému studiu je podmíněno úspěšným absolvováním magisterského studijního programu.

Způsob ověření:


Profil absolventa

S využitím uznávaných vědeckých metod je držitel doktorského titulu v sociální ekologii vyškolen k získání platných znalostí o složitých interakcích mezi společností (lidské činnosti) a životním prostředím. Tyto dovednosti jsou založeny na poznatcích zjištěných v rámci interdisciplinární studie a na zkušenostech s výzkumem.

Absolvent je způsobilý pro vědeckou práci a různé manažerské pozice na nejvyšší úrovni. Je schopen kritické analýzy, hodnocení a syntézy nových a složitých myšlenek. V manažerské praxi, veřejné správě nebo v civilním sektoru je schopen využít nejnovější poznatky získané studiem. Aplikuje ho na řešení reálných problémů, stejně jako na navrhování řešení vznikajících problémů a problémů charakterizujících antropocénní období.


Kariérní vyhlídky

Studenti programu budou znát zásady a metody vědecké práce. Díky tomu, že jsou vyškoleni v metodologii výzkumu alespoň dvou předmětů, jsou schopni poměrně lépe porozumět problémům založeným na interdisciplinárních základech a jsou lépe schopni je vyřešit, což považujeme za důležitou přidanou hodnotu programu sociální ekologie. Škála odborných znalostí studentů je dána interdisciplinární povahou jejich studia, která se zaměřuje na otázky životního prostředí a otázky dynamiky vztahů mezi společností a přírodními systémy. Základem této specializace jsou jejich předchozí studie. Tato specializace je rozvíjena v rámci doktorského studia tak, aby studenti nakonec získali hluboké znalosti o teoretických základech vědeckých oblastí, které aplikují, při psaní doktorských prací. Znají široký kontext environmentálních otázek, na které se zaměří na disertační práce, a rozvíjejí hluboké pochopení metodiky všech vědeckých oblastí, které aplikují při zpracování svých dizertací. Získání znalostí studentů je považováno za nezbytný předpoklad interdisciplinárního dialogu a výzkumu.

Absolventi budou mít postavení na akademických institucích v tuzemsku iv zahraničí. Navíc budou moci zaujmout pozici vědců v institucích plně zaměřených na výzkum a vývoj v široké oblasti předmětů souvisejících s životním prostředím a udržitelným rozvojem, např. Na různých ústavech Akademie věd ČR. Příklady možných oblastí výzkumu zahrnují environmentální ekonomii, sociologii životního prostředí, výzkum a používání ukazatelů udržitelnosti apod. Absolventi mohou dále hledat pracovní místa ve výzkumných institucích v zahraničí. Velmi důležitým výsledkem je schopnost absolventů zastávat rozhodovací pozice ve veřejné správě, v podnikatelské sféře av nevládních organizacích, kde jejich práce bude mít dopad na životní prostředí. Co se týká veřejného sektoru, jedná se o pozice v ústředních správních orgánech, zejména ministerstvech a jejich poradních odborných nebo výkonných orgánech; ve veřejné správě na regionální nebo nižší úrovni. Pracovní místa mohou být také nalezena ve správních orgánech Evropské komise, Organizace spojených národů, OECD a dalších mnohostranných mezinárodních organizacích. V podnikatelském sektoru mohou absolventi najít zaměstnání ve společnostech, jejichž činnost má přímý dopad na životní prostředí. Mohou také nalézt příležitosti ve firmách a organizacích, které poskytují odborné služby přímo zaměřené na životní prostředí, jako je územní plánování, plánování územního systému ekologické stability, EIA, SEA, a nedávno také posouzení dopadů udržitelnosti. V případě zájmu budou absolventi schopni získat práci v médiích, kde budou schopni kompetentně posuzovat a prezentovat informace o udržitelném rozvoji a životním prostředí.

Program se vyučuje na:
 • Angličtina

Zobraz 6 více kurzů z Faculty of Humanities, Charles University »

Poslední aktualizace Prosinec 29, 2018
Tento kurz je Studium v kampusu, Kombinace studia online a v kampusu
Start Date
Říj 2019
Duration
4 let
Denní studium
Price
2,000 EUR
Doktorský program Semiotika a komunikační filozofie poskytuje náročný výcvik nezbytný pro kvalifikovaný filosofický a sémiotický výzkum komunikace, její vývoj, změny a vztahy s ostatními společenskými sférami. Pole
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Říj 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Říj 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date