Požadavky na přijetí:

 • ukončené vysokoškolské studium magisterského stupně v informatice (získaný titul MSc., nebo odpovídající titul inženýr v oblasti počítačové vědy)
 • znalosti počítačové vědy, který odpovídá magisterského studia, a doklad o odbornosti na základě publikovaných nebo nepublikovaných výsledků
 • Úspěšné absolvování přijímací pohovor zaměřena především na obecném pozadí v počítačové vědě a potenciální studijní profilu kandidáta
 • základní znalost anglického jazyka, a to jak společné a specializované na počítačové vědy
 • předběžná dohoda s potenciálním disertační práce nadřízeným

Rozhodnutí v konečném přijetí závisí na děkana fakulty, na základě doporučení přijímací komise složená z garantů studijního programu.

počítačová věda

Vstupné:

560, - Kč na žádosti podané do klasické formě (A3 double-stránky tištěné formuláře je možné si vyžádat na oddělení vědy a zahraničních. FPS Relations) 470, - Kč pro on-line aplikace (v informačním systému STAG)

Poplatek studie provedená v angličtině:

P1801 Computer Science - 70,999 Kč / akademický rok Poplatek se platí v eurech nebo ekvivalentní výši kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den platby. Žadatel přijat ke studiu realizované v cizím jazyce, je povinen platit poplatek za studium v ​​den zápisu nejpozději v plné výši po celý školní rok předem.

Název banky: Počet ČSOB Ostrava účtu: 8010-0309706853 / 0300 Konstantní symbol: 558 (pro platbu v bance), konstantní symbol :: 179 (pro platby typu skluzu A) Variabilní symbol: 1013 Specifický symbol: birthcode kandidáta / bez lomítka (RRRRMMDD) Při podání klasickou formu (A3 double-strana), kandidát pošle spolu s přihláškou povinných příloh.

Při podání elektronicky, kandidát vytiskne formulář žádosti (zkrácená verze), podepíše jej a odešle ji společně s povinnými přílohami.

Povinné přílohy k žádosti:

 • doklad o zaplacení, a to i v případě bezhotovostních plateb nebo elektronicky starosti mobilních telefonů. Jsme také přijímat e-maily, který je odeslán na kandidátovi v případě připsání částky na účet na fakultu,
 • kopie magisterského stupně, dodatek k diplomu nebo osvědčení o státní závěrečné zkoušky úředně ověřenou vidimation- není pro absolventy FPS SU; (Žadatelé, kteří nedokončili magisterský titul, jsou povinni předložit kopii magisterského, dodatek k diplomu nebo osvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimation při přijímací zkoušky, nebo studovat zápisu nejpozději
 • CV včetně přehledu aktuální odborné praxe
 • seznam aktuálních publikační činnosti
 • předběžný souhlas potenciálního školitele kandidáta s návrhem disertační práce

Uzávěrka přihlášek: 31.května 2015

Datum přijímací zkoušky: Juni 2015 (přesné termíny budou vyhlášeny budou uchazeči obdrží písemnou pozvánku).

Detailní informace studie:

Cílem doktorského studia počítačové vědy v oboru studijních autonomních systémů je příprava odborníků pro design, výzkum a aplikace širokého spektra autonomních a multiagentních systémů. Studenti si vybrat svou specializaci mezi tématy, jako je umělé inteligence (kognitivní systémy), znalostních systémů a znalostní inženýrství, teoretické a aplikované robotiky, kontrola drone a zpracování datových toků z bezpilotních letounů (UAV - bezpilotní autonomní vozidla), matematické modelování multi-agentních systémů, Bio-inspirovaný multiagentní computing, superpočítačových technologií a další. Mají také široké možnosti účasti na výzkumných projektech, grantové podpory, krátkodobých a dlouhodobých zahraničních výzkumných pobytů.

Profil absolventa:

Absolventi doktorského studia najdou uplatnění jako špičkových IT odborníků v oblasti soukromých podniků a organizací veřejného sektoru. Jsou schopni podílet se na vývoji open-source softwarových platforem, aby vedl týmy rozvojové velkých softwarových projektů, navrhovat a stavět znalostní báze, aby se stal konzultanti nejnovějších informačních technologií. V neposlední řadě, mohou pokračovat ve své akademické kariéře vyšetřovatele na vysokých školách a mezinárodních výzkumných center.

Studie organizace:

Studijní program je k dispozici v prezenční a kombinované formě. Standardní doba studia je 3 roky v prezenční formě a 5 let v kombinované formě. Studenti prezenční formy bude poskytnuta stipendium podle aktuálního nařízení univerzitní. Na oplátku budou podílet na vyučovací povinnosti Ústavu výpočetní techniky, až 4 hodiny týdně.

Studie sleduje individuální studijní plán pod kontrolou nadřízeného studenta. Individuální studijní plán je navržen ve spolupráci se školitelem a studentem, a musí být schválena vědeckou radou studijního programu. Individuální studijní plán obsahuje:

 • téma disertační práce
 • Seznam předmětů student musí projít
 • seznam dalších povinností a návrhy pro následující roky studia (vědecké publikace, konference a účast na workshop atd.)
 • popis průběžné kontroly stavu přípravy disertační práce

Individuální studijní plán obsahuje alespoň 5 studijních oborů uzavřené zkoušky prováděné zkoušku soudu. Studenti prezenční formy musí projít zkoušky v prvních dvou letech studia, a studenti part-time formě musí předat je v prvních třech letech studia. Kurzy autonomní systémy a angličtiny pro informatiku jsou povinné, studentka také navštíví Seminarium každý semestr na study.1 Nejméně čtyři kurzy jsou vybrány ze seznamu volitelných předmětů podle tématu disertační práce.

Obsah, rozsah a forma státní doktorské zkoušky:

Státní doktorská zkouška je organizována jako vědecký spor s kandidátem a zahrnuje témata tří kurzů individuálního studijního plánu, zvolena tak, aby byl spojen s tématem disertační práce a zkoušky student absolvoval. Rozsah těchto tří kurzů je definován v samotném zveřejněném seznamu témat pro závěrečné zkoušky, a blíže také v popisech obsahu těchto kurzů. Student by měl prokázat orientaci v teoretické informatiky, umělé inteligence a oblasti autonomních agentů a multiagentních systémů.

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 1 více kurzů z Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
Kontaktuj školu
Denní studium
Price
560 CZK
470, - Kč pro on-line aplikace
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek