Keystone logo
Charles University Faculty of Education

Charles University Faculty of Education

Charles University Faculty of Education

Úvod

Pedagogická fakulta je jednou ze sedmnácti fakult sdružených pod záštitou Univerzity Karlovy v Praze. Jeho primárním cílem je vyškolit učitele a další pedagogický personál pro všechny typy škol a školských systémů, na různých úrovních studia (bakalářské a magisterské) a formách. Přestože je pět dalších fakult Univerzity Karlovy také oficiálně kvalifikovaných pro vzdělávání učitelů, pedagogická fakulta je jedinečná v rozsahu a složitosti svého vzdělávacího zaměření. Fakulta poskytuje vysokoškolské předškolní a další vzdělávání učitelů v následujících oblastech: humanitní vědy, sociální vědy, výtvarná výchova, tělesná výchova, matematika a přírodní vědy.

Fakulta v současné době vzdělává přibližně 4200 studentů v bakalářských i magisterských studijních programech a téměř 10 000 studentů vyučuje v rámci široké škály kombinovaných forem studijních programů, zejména v rámci profesního rozvoje učitelů.

Fakulta je také otevřena výuce-platit zahraniční studenti, kteří se mohou zapsat do programů vyučovaných v angličtině. Fakulta se účastní mezinárodního programu Erasmus Mundus zaměřeného na usnadnění mobility studentů a učitelů.

BA a MA studijní programy

V roce 2006 fakulta přijala kreditní systém ECTS, který je uznávaný ve všech zemích EU a umožňuje tak snazší mobilitu studentů v rámci EU.

Student pedagogické fakulty obvykle studuje kombinaci dvou předmětů.

Bakalářské studijní programy

Tříletý bakalářský studijní program si klade za cíl poskytnout studentům podstatné znalosti ve dvou vybraných předmětech, ale nepředstavuje učitelský titul-absolventi BA nejsou oficiálně způsobilí k výuce. Proto je struktura povinných a volitelných předmětů nabízených v rámci programu přizpůsobena způsobem, který spíše buduje odborné znalosti ve vybraných předmětech než vzdělávací dovednosti a učitelské kompetence studentů. Osnova BA následně zahrnuje pouze několik kurzů pedagogických a psychologických oborů. Osnova však obsahuje také povinnou motivační učitelskou praxi, která by měla studentům pomoci rozhodnout se, zda chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu, aby získali učitelský titul.

Magisterské studijní programy

Absolventi 2letého navazujícího magisterského studijního programu získají značné odborné znalosti v profesní oblasti zastřešené dvěma základními předměty, které si sami zvolí, a kromě toho také rozvinou své pedagogické, psychologické a didaktické kompetence, zásadní pro jakoukoli učitelskou profesi. Kromě povinných a volitelných předmětů, které se snaží upevnit odbornou odbornost studentů, obsahuje osnova MA také speciálně upravené didaktické kurzy a plnohodnotnou výukovou praxi studentů, které jsou všechny integrovány do organického a propojeného systému. Absolvent navazujícího magisterského studia je plně kvalifikovaný pro výuku na vyšších základních a středních školách.

Dějiny

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze byla založena v listopadu 1946 na základě jednoho z prvních prezidentských dekretů, které měly být přijaty po znovunastolení nezávislého státu Československo, a také podle nově přijatého zákona, který usiloval o vytvoření pedagogické fakulty na všech univerzitách toho dne. To bylo vyvrcholením trvalého úsilí zajistit podstatné vysokoškolské vzdělání pro učitele na všech úrovních, primární i sekundární. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy byla oficiálně otevřena 15. listopadu 1946 v pražském Rudolfinu (Dům umělců) a slavnostního zahájení se zúčastnil český prezident Dr. Edvard Beneš.

Školské reformě z roku 1953 se však podařilo rozebrat všechny české pedagogické fakulty. Nově zřízená instituce pro vzdělávání učitelů všeobecných předmětů se jmenovala Vysoká škola pedagogická - Vyšší pedagogická škola.

Ještě další reforma českého vzdělávacího systému (provedená v roce 1959) dala vzniknout pedagogickým ústavům v Praze a Brandýse nad Labem, které byly určeny k přípravě učitelů základních škol, zatímco budoucí učitelé středních škol měli studovat své hlavní předměty na různých univerzitních fakultách, jako tomu bylo před rokem 1946. České pedagogické fakulty byly obnoveny až v roce 1964. Stojí za zmínku, že středoškolští učitelé výtvarné, hudební a tělesné výchovy byli zpočátku školeni na jiných příslušných fakultách Univerzity Karlovy a zároveň dohlíželi na některé pedagogické a psychologické kurzy na pedagogické fakultě.

V polovině 70. let došlo ke sjednocení a sloučení vzdělávacích sítí učitelů základních a středních škol a prodloužení příslušné délky studia až na 5 let. Byly to dost nešťastné časy, protože mnoho kateder bylo rozebráno nebo připojeno k různým dalším univerzitním fakultám.

Za 50 let existence fakulty v jejích řadách vyučovala řada pozoruhodných odborníků z různých oborů, například Cyril Bouda, V. Hrabal, J. Charvát, Otakar Chlup, L. Kopeckij, J. Plavec, V. Tardy a F. Vodičku, abychom zmínili jen některé.

Místa

  • Prague

    Pedagogická fakulta UK v Praze Street: Magdalény Rettigové 4 , 116 39, Prague

    Otázky