Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Charles University Third Faculty of Medicine

Charles University Third Faculty of Medicine

Charles University Third Faculty of Medicine

Úvod

Areál zdravotní péče na Vinohradech zahájil svůj rozvoj na počátku 20. století, do té doby na okraji města. V roce 1902 zahájil císař František Josef I. Vinohradskou nemocnici jako primární nemocnici pro občany okresů Královské Vinohrady a Žižkov. V roce 1925 byl v jeho blízkosti otevřen Státní zdravotní ústav. Obě instituce brzy začaly hrát klíčové role ve vývoji zdravotní péče v Praze, Čechách a Československu. Před rozdělením lékařské fakulty v roce 1953 sloužily obě instituce ke vzdělávání studentů medicíny na základě systematické činnosti jejich pozoruhodných zaměstnanců.

Z Vinohradské nemocnice to byli zejména prof. Oftalmologie Josef Janků, objevitel oftalmické toxoplazmózy (M. Jankumi); Prof. Plicní a břišní chirurgie Emerich Polák; zakladatel české plastické chirurgie prof. František Burian. Po 2. světové válce: zakladatel československé diabetologie prof. Jiří Syllaba, slavný kardiolog prof. Vratislav Jonáš, zakladatel české dětské hematologie Dr. Jiří Janele, prof. Neurologie J. Šebek, prof. Soudní lékařství E. Knobloch nebo vedoucí psychiatrického ústavu doc. V. Petráň.

Z pracovníků Státního zdravotního ústavu jmenovitě: Prof. Ivan Honl, který na území našeho státu založil první terapeutický Pasteurův ústav. Pracovníci tohoto institutu se účastnili mnoha světových programů Světové zdravotnické organizace po druhé světové válce, mimo jiné na celosvětové eradikaci neštovic (prof. Karel Raška). Na základě tak bohaté tradice bylo možné založit novou lékařskou fakultu v areálu zdravotní péče na Vinohradech.

Naše fakulta odkazuje na tradici lékařských studií na Univerzitě Karlově, protože při svém založení v roce 1348 tvořila jeden ze čtyř základních předmětů. Od akademického roku 1882/83 byla lékařská fakulta, stejně jako zbytek univerzity, rozdělena na dvě části - německou a českou. 17. listopadu 1939 byla spolu se všemi ostatními českými školami uzavřena česká část univerzity. Toto dočasné zastavení českého školství trvalo do roku 1945. Poté byla spolu s celou německou univerzitou zrušena německá lékařská fakulta. Její majetek byl předán české lékařské fakultě. V roce 1953 rozdělilo ministerstvo vysokého školství Lékařskou fakultu v Praze na tři samostatné fakulty: Fakultu všeobecného lékařství (včetně stomatologie), Fakultu dětského lékařství a Fakultu hygieny. Ta byla v roce 1990 transformována na současnou 3. lékařskou fakultu. Skutečnost, že v roce 1953 byla vytvořena nová nezávislá hygienická fakulta, přinesla některé zásadní změny: tato fakulta si zachovala základní lékařské zaměření, přestože se specializovala na oblasti hygieny a prevence. Tato specializace na jedné straně umožnila rozvíjet všechna odvětví hygieny v naší poválečné medicíně, ale na druhé straně současně omezovala a omezovala rozsah realizace studentů v klinické praxi.

Lékařská výuka v komunistické éře byla označována spíše formalistickým a kádrovým přístupem. Od listopadu 1989 jsme schopni provádět všechny podstatné změny v organizaci fakulty, které jsou nezbytné pro realizaci nového kurikula a reformy studia. Název fakulty byl změněn na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, což zdůraznilo její primární obecné zaměření. Doc. Prof. Cyril Höschl, MD, byl prvním děkanem fakulty zvoleným ve svobodných volbách po revoluci v roce 1989. Tehdy byl založen Akademický senát spolu s Vědeckou radou, která v současné době získává mnoho vynikajících zahraničních členů. Soutěžilo se o všechna přední místa na konkrétních ústavech, klinikách a dalších univerzitních pozicích. Učební plán byl restrukturalizován tak, aby studijní plán odrážel obecnou orientaci fakulty integrující rozvinutou oblast preventivních předmětů. Spousta zaměstnanců z různých sekcí ministerstva zdravotnictví a Akademie věd České republiky se přímo podílí na pedagogických a výzkumných aktivitách fakulty.

V září 1992 byla otevřena nová budova fakulty v Ruské ulici. Sídlí zde děkanát, různé teoretické katedry, katedry hygieny a preventivních předmětů a v neposlední řadě Centrum vědeckých informací, nově založené v roce 1992. V květnu 1991 paní Margaret M. Bertrand, kanadská profesorka angličtiny jazyk, založil cenu pro nejlepšího studenta fakulty, která se uděluje každoročně při promoci. Podmínky pro studium a vědeckou práci se zlepšily otevřením nově postaveného 6. patra hlavní budovy fakulty v květnu 2000, kde byla umístěna mimo jiné katedra výživy a laboratoře chemie a molekulární biologie. K dalšímu zlepšení došlo v květnu 2006 díky rekonstruované části Vysoké školy zdravotnické na Ruské 91, kde nyní sídlí Katedra lékařské etiky, ošetřovatelství a cizích jazyků. Návštěvy studentů v zahraničí se stávají nesmazatelnou součástí výuky na fakultě. Účast na mezinárodních vědeckých a výzkumných programech a přednášky zahraničních specialistů umožňují fakultě roztáhnout křídla a navázat nová vzájemně prospěšná vědecká společenství. To usnadňuje zlepšování kvality výukových materiálů, studia nových metod, postupů a přístupů, a vytváří tak technické podmínky nezbytné pro dosažení vyšší úrovně vzdělání.

3. lékařská fakulta udělila v posledních třech letech své učitelské tituly mnoha vynikajícím osobnostem, mezi nejvýznamnější patřili: prof. Zdeněk Neubauer z biologie, Doc. Ivan M. Havel v umělé inteligenci a prof. Luboslav Stárka v endokrinologii. Současně proběhlo několik desítek přednášek známých zahraničních odborníků na okrsku fakulty. Zmiňme alespoň nositele Nobelovy ceny za neurofyziologii Prof. J. Eccles, slavný odborník na psychiatrii Prof. P. Grof a daseins-analytik Prof. Condrau. Jak navrhla vědecká rada fakulty, Sir Karl Raimund Popper (1902–1996), epistemolog, propagátor otevřené společnosti, jeden z největších filozofů dvacátého století, získal 25. května 1994 titul doctor honoris causa v medicíně. 3. lékařská fakulta se zúčastnila předávání čestného doktorátu jednomu z objevitelů DNA, nositeli Nobelovy ceny, prof. Jamesu Watsonovi. Stejně tak u příležitosti 650. výročí založení Univerzity Karlovy jsme navrhli, aby v roce 1998 byl oceněn čestným doktorátem i další nositel Nobelovy ceny, celosvětově známý neurofyziolog, profesor Huxley z Velké Británie.

MUDr. P. Čech z naší fakulty inicioval umístění čestných plaket na památku nositelů Nobelovy ceny za medicínu manželů Cori do jejich rodných domů v Salmovské a Petrské ulici v Praze v rámci projektu Praha – Evropské město kultury 2000. The spolupráce mezi jednotlivými fakultami univerzity, zejména lékařskými, se zvyšuje. Univerzita podporuje zdravou konkurenci ve sportovních aktivitách mezi fakultami a studenti se také účastní různých společenských a kulturních akcí nejen u nás, ale i v zahraničí. Fakulta vydává časopis VITA NOSTRA, který odráží akademický život komunity a představuje různé stránky fakulty ve dvou funkčně odlišných problémech: VITA NOSTRA REVUE, čtvrtletní sbírka článků, komentářů a úvah, a VITA NOSTRA SERVIS, informační bulletin který vychází na týdenní bázi. V akademickém roce 1991/92 přijala fakulta zahraniční studenty všeobecného lékařství se zaměřením na prevenci. Vyučovacím jazykem je angličtina. Práva a povinnosti zahraničních studentů jsou stanovena ve smlouvách podepsaných mezi studentem a děkanem fakulty.

Nové požadavky moderní medicíny na lékaře se promítají do nového kurikula medicíny, které fakulta zavádí od akademického roku 1996/97.

Učební základ 3. LF zahrnuje Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Psychiatrické centrum Praha, Nemocnici Na Bulovce, Thomayerovu nemocnici, Ústav péče o matku a dítě, Nemocnici Na Homolce, Ústřední vojenskou nemocnici a Národní ústav veřejného zdraví. Na výuce se podílejí i významní odborníci České akademie věd a Ústavu klinické a experimentální medicíny.

Místa

  • Prague

    Third Faculty of Medicine Charles University in Prague Ruská 87, 100 00 Prague 10 Czech Republic, , Prague

Otázky