Keystone logo
Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management PhD sektor ekonomie a ekonomika podniků
Czech University of Life Sciences - Faculty of Economics and Management

PhD sektor ekonomie a ekonomika podniků

Praha-Suchdol, Česká republika

4 Years

Angličtina

Plný úvazek

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Na kampusu

Úvod

  • Forma studia: na plný úvazek nebo na vzdálenost
  • Délka studia: 4 roky (8 semestrů)
  • Přijímací zkouška: je vedena komisí jmenovanou vědeckou radou příslušného studijního programu a přidělenou děkanem fakulty. Přijímací zkouška sestává z vědecké diskuse, ústního pohovoru ověřujícího znalost angličtiny a druhého cizího jazyka globálního použití a přepisu záznamů z předchozích vysokoškolských studií.

Profil absolventa

Předpokládá se, že absolvent zvládne teoretické základy studijní oblasti, základní metody vědecké práce ve studijním oboru a základní formy stálé sbírky celosvětových znalostí ve studijním oboru pro celoživotní učení. Absolventi jsou schopni navrhnout popisné a normativní ekonomické modely ekonomických procesů na makroekonomické a mikroekonomické úrovni a shromáždit relevantní dokumenty potřebné k jejich formalizaci. Dále se předpokládá schopnost zobecnění vědeckých poznatků do podoby ekonomických zákonů spolu s jejich aplikací při interpretaci konkrétních ekonomických úkolů na podporu udržitelného rozvoje. Absolventi by měli být schopni samostatně pracovat na řešení závažných ekonomických problémů, včetně ochrany životního prostředí na odvětvové a podnikové úrovni v agrárním sektoru jako nedílné součásti národního hospodářství. Absolventi by měli zvládat alternativní přístupy k řešení ekonomických problémů na obchodní i podnikové úrovni a být schopni podporovat interdisciplinární syntézu podporující optimalizaci ekonomických akcí a procesů směřujících k udržitelnému rozvoji.

Cíle studijního programu

Cílem studijního programu je vědecké vzdělávání vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti ekonomických procesů na podnikové a odvětvové úrovni, vybavených účelnými mezioborovými znalostmi. Absolventi navrhovaného studijního programu pravděpodobně naleznou uplatnění ve vědeckých a výzkumných institucích, univerzitách, vládních a evropských institucích, mezinárodních organizacích, národních a nadnárodních podnicích a společnostech, firmách zaměřených na služby a poradenství, nebo v bankovním a finančním sektoru. Interdisciplinární povaha studia rovněž umožní komplexní integraci a vysokou míru adaptability absolventů na měnící se podmínky na trhu práce.

106063_Sloup-030.jpg

Struktura studijního programu

Délka studia je čtyři roky, což poskytuje dostatek času na výzkum studentů a na zpracování kvalitní disertační práce. Na výzkumnou práci studentů je kladen velký důraz na studijní zátěž studijního programu Sektorová ekonomie a ekonomika podniků. Tento důraz se promítá i do počtu a struktury základních povinných zkoušek. Kromě zkoušek z angličtiny a druhých cizích jazyků získal titul Ph.D. student musí složit zkoušku z hlavního předmětu fakulty a základního předmětu oboru a zkoušku z předmětů souvisejících s tématem disertační práce a jejím zpracováním. Kromě těchto základních studijních oborů poskytuje fakulta řadu dalších kurzů, aby zajistila očekávanou úroveň znalostí absolventa. Tato struktura umožňuje studentům soustředit se hlavně na výzkum, který povede ke kvalitní doktorské práci.

Součástí učebních osnov je i povinný metodický seminář. Jeho posláním je vybavit studenty potřebnými znalostmi o metodách a technikách vědecké práce. Cílem semináře je zvýšit kvalitu doktorských prací.

Osnovy

Výsledek programu

O Škole

Otázky